Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

Informace z podzimních jednání EA

Během září se uskutečnila jednání Certifikační, Inspekční, Horizontální harmonizační, Komunikační a publikační a Laboratorní komise EA a počátkem října jednala také Rada multilaterální dohody EA.

Ve dnech 12. až 15. září 2017 proběhlo jednání Certifikační komise EA a Inspekční komise EA. Z projednávaných témat je možno uvést připravovanou certifikaci podle požadavků nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) a zvažovanou harmonizaci popisu rozsahu akreditace u certifikačních orgánů certifikujících systémy managementu. V oblasti inspekcí byly diskutovány problémy plynoucí z aplikace požadavků normy EN ISO/IEC 17020:2012, ETV inspekcí, inspekcí vozidel a akreditace inspekčních orgánů pro potřeby notifikace.

Komunikační a publikační komise EA jednala ve dnech 13. až 14. září 2017. Její hlavní činností pro následující období bude příprava nových webových stránek EA, zajištění implementace Strategie EA 2025 a pokračování prezentace EA jako evropské instituce zajišťující koordinaci evropského akreditačního systému.

Jednání Horizontální harmonizační komise EA se uskutečnilo ve dnech 19. až 20. září 2017. Na jednání byly diskutovány zejména přechod na připravovanou normu ISO/IEC 17011:2017, otázky akreditace pro notifikaci podněcující revizi dokumentu EA-2/17, dosavadní zkušenosti s aplikací dokumentu EA-1/22 a vybrané otázky evaluace a přístupu ke schématům posuzování shody. Dále byly diskutovány možnosti posílení spolupráce mezi akreditačními orgány sdruženými v rámci EA, jakož i mezi EA, akreditačními orgány a dotčenými osobami, zejména vlastníky sektorových schémat. Předmětem jednání byla i příprava normy ISO/DIS 20387 Biotechnologie - Biobanking - Obecné požadavky na biobanking.

Laboratorní komise EA se ve dnech 25. až 27. září 2017 kromě jiného věnovala přípravěa na implementaci revidované normy ISO/IEC 17025, jež obsahuje požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří. Z informací na jednání přednesených přímo účastníky pracovní skupiny ISO/CASCO, která na revizi normy pracovala, vyplývá, že norma by měla být publikována v nejbližších měsících, nejpozději na přelomu let 2017 a 2018. ČIA již v tomto ohledu podniká veškeré nutné kroky k tomu, aby mohla být akreditace podle revidované normy spuštěna bezodkladně po převzetí normy do systému ČSN. Další důležitou informací z jednání je skutečnost, že se od jara roku 2018 započne s evaluacemi akreditačních orgánů v oblasti výrobců referenčních materiálů podle požadavků normy ISO 17034 tak, aby mohla být ustanovena multilaterální dohoda na úrovni EA v roce 2019.

Rada multilaterální dohody EA na svém zasedání 5. až 6. října 2017 zahájil proces evaluací v nové oblasti - Výrobci referenčních materiálů - podle harmonizované normy ISO 17034. ČIA požádá EA o tuto oblast ještě v letošním roce, aby již byla zahrnuta do kompletní re-evaluace ČIA, kterou předpokládáme koncem května případně začátkem června 2018.