Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

Akreditace pro potřeby GDPR

Zavedení akreditace subjektů provádějících certifikaci podle požadavků nařízení EU a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

 

Gdpr

Nové nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů obsahuje 2 základní varianty z pohledu posuzování odborné způsobilosti orgánů, které budou dle tohoto dokumentu realizovat certifikační činnosti (činnosti posuzování shody). Buď je celý systém garantován příslušným orgánem státní správy (Úřad na ochranu osobních údajů, dále jen ÚOOÚ), nebo je využito spolupráce s národním akreditačním orgánem (článek č. 43 uvedeného nařízení). V případě využití akreditace jako základního nástroje pro posouzení odborné způsobilosti bylo již dříve dohodnuto, že základní normou bude ČSN EN ISO/IEC 17065:2013 (certifikace produktů).

V současnosti však není možno podat žádost o tento typ akreditace, neboť do dnešního dne nejsou ze strany odpovědných orgánů (pracovní skupina WG 29,…) jednoznačně definovány požadavky a kritéria nezbytná pro zahájení akreditace. Aktuální verze dokumentu vypracovaného WG 29 sice obsahuje odkaz na Akreditační kritéria (bod 4.6 a především příloha), ale zmíněnou přílohu neobsahuje a ta není zatím k dispozici (pravděpodobně ještě neexistuje).

Stejná situace je také v oblasti certifikace osob pro pozici pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO), neboť i zde není k dispozici certifikační schéma a ÚOOÚ v současnosti nepovažuje zavedení akreditace certifikačních orgánů pro certifikaci osob za aktuální.

Za předpokladu, že budou jednoznačně stanoveny všechny nezbytné požadavky (certifikační schéma, …), je Český institut pro akreditaci, o.p.s. (dále jen ČIA) připraven zahájit akreditaci certifikačních orgánů certifikujících produkty v oblasti GDPR řádově v průběhu 1-2 měsíců. O zavedení takové služby budou všichni zájemci informování formou oznámení na webových stránkách ČIA.