Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb.

 V souladu s požadavkem § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 106/1999 Sb.") Český institut pro akreditaci, o. p. s. ("ČIA") níže zveřejňuje informace a dokumenty, které v souladu s požadavky zákona č. 106/1999 Sb. poskytl žadatelům o poskytnutí informací na základě jejich žádostí.

31. 5. 2018

 Na základě žádosti ze dne 21. 5. 2018 o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., žádající o zodpovězení 14 otázek ve vztahu k akreditaci v oboru písmoznalectví a obsahu konkrétního výstupního dokumentu akreditované zkušební laboratoře, poskytl ČIA žadateli odpovědi o následujícím obsahu, čímž žádosti o informace vyhověl.

 Ministerstvo vnitra České republiky je držitelem akreditace udělené mu pro jeho zkušební laboratoř č. 1494, Kriminalistický ústav Praha Policie České republiky (KÚP PČR), a to v rozsahu forenzního zkoušení vymezeného přílohou osvědčení o akreditaci č. 425/2017 ze dne 18. 7. 2017. Tato příloha je zveřejněna v seznamu akreditovaných subjektů posuzování shody, který je veřejně přístupný na webových stránkách ČIA. Nahlédnutím do této přílohy lze ověřit, že v rozsahu akreditace je pod pořadovým číslem 4 zahrnuta zkouška "Zkoumání ručního písma - texty KÚP-SOP-25 forenzní materiál". Nahlédnutím do téhož dokumentu lze ověřit, že v jeho obsahu - a tedy v rozsahu udělené akreditace - není zahrnuta zkouška podle zkušební metody "KUP-SOP-27".

 ČIA provádí akreditaci subjektů posuzování shody ve smyslu § 15 a násl. zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů. ČIA neprovádí akreditaci oborů, metod ani postupů. ČIA neprovedl akreditaci oboru písmoznalectví.

 ČIA neprovedl akreditaci metody - postupu KUP-SOP-25. Pokud je ČIA známo, akreditovaná zkušební laboratoř č. 1494 vykonává zkoušky zahrnuté v rozsahu udělené akreditace odborně způsobilými pracovníky v souladu se svými vnitřními postupy.

 ČIA neprovedl akreditaci metody - postupu KUP-SOP-27. Zkouška nesoucí tuto identifikaci není zahrnuta v rozsahu akreditace udělené zkušební laboratoři č. 1494.

 ČIA neprovedl akreditaci metody - soudně-znaleckých revizních posudků, týkající se identifikace pisatele. Zkouška nesoucí tuto identifikaci není zahrnuta v rozsahu akreditace udělené zkušební laboratoři č. 1494.

 ČIA neprovádí akreditaci oborů, metod ani postupů, nýbrž akreditaci subjektů posuzování shody. Akreditaci udělí subjektu, který prokáže, že splňuje požadavky pro provádění konkrétní činnosti posuzování shody, které stanoví harmonizované normy, případně jiné dokumenty platné pro danou oblast posuzování shody (tzv. akreditační požadavky). Akreditace je dokladem odborné způsobilosti subjektu provádět činnosti vyjmenované v příloze osvědčení o akreditaci v souladu s akreditačními požadavky. Zkušební metody KUP-SOP jsou postupy zkušební laboratoře, které ČIA neakredituje ani neschvaluje.

 Akreditovaný subjekt posuzování shody je oprávněn používat akreditační značku na všech svých výstupních dokumentech vydaných v rozsahu udělené akreditace. V případě, že výstupní dokument obsahuje vedle činností zahrnutých v rozsahu udělené akreditace i další činnosti subjektu, které v rozsahu akreditace nejsou, potom tyto musí být v textu jasně odděleny. Dodržení tohoto postupu nasvědčuje i formulace vymezení použitých metod, postupů a prostředků, kde je uvedeno, že ke zkoumání byla použita "akreditovaná" metoda KÚP-SOP-25 a také zkušební metoda KUP-SOP-27, která je uvedena v další větě a bez odkazu na akreditaci.

 Údaj "Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek." v příloze osvědčení o akreditaci svědčí pouze o tom, že laboratoř je oprávněna poskytovat odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek jako akreditovaný subjekt posuzování shody.

 ČIA neprovedl akreditaci "postupů a metod ručního písma", ani mu nepřísluší hodnotit přezkoumatelnost znaleckých posudků. Akreditační orgán se zabývá toliko plněním akreditačních požadavků subjekty posuzování shody, které o akreditaci usilují nebo jsou jejími držiteli.

 K podepisování výstupních dokumentů akreditované zkušební laboratoře jsou kompetentní osoby, které jsou k takovému jednání oprávněny v souladu s vnitřními předpisy akreditovaného subjektu posuzování shody.

24. 11. 2017

 Na základě žádosti ze dne 21. 11. 2017, doručené ČIA 22. 11. 2017, o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., žádající o zodpovězení 6 otázek ve vztahu k akreditaci znalců a oboru písmoznalectví, poskytl ČIA následující odpovědi na položené otázky, čímž žádosti žadatele o informace plně vyhověl. Jméno znalkyně uvedené žadatelem bylo z důvodu ochrany osobních údajů ze zveřejňovaného textu odpovědi vyjmuto.

 1) Má znalkyně (jméno znalkyně) akreditaci Vašeho institutu? Pokud ano, prosím, sdělte mi, jakou akreditaci vlastní.

 (jméno znalkyně) podle záznamů ČIA není a ani v minulosti nebyla akreditovaným subjektem posuzování shody ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZTPV"). Odpověď je tedy ne, (jméno znalkyně) nemá akreditaci udělenou ČIA. 

 2) Je možné, aby znalec, který nepracuje u Vámi akreditovaného subjektu, se mohl odvolávat, že pracuje na základě Vaší akreditace?  

Oprávnění vystupovat jako akreditovaný subjekt posuzování shody je založeno pouze těm subjektům posuzování shody, kterým byla ze strany ČIA udělena akreditace. Přehled akreditovaných subjektů posuzování shody je veřejně přístupný na webových stránkách ČIA (www.cai.cz). Neoprávněné vystupování jako akreditovaný subjekt posuzování shody bez udělené akreditace nebo mimo rozsah udělené akreditace je správním deliktem ve smyslu § 19a odst. 1 písm. e) ZTPV, k jehož projednání je příslušný Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

 3) Je pravdou, že jste akreditovali dle výše uvedené znalkyně:

Citace: "standardy, které jsou definovány Českým akreditačním institutem, a které využívají i znalci včetně Kriminalistického ústavu"?          

Tvrzení, že ČIA definuje standardy, není pravdivé. ČIA je akreditačním orgánem ve smyslu § 15 ZTPV, v jehož působnosti je provádění akreditace subjektů posuzování shody dle § 16 a 17 téhož zákona. ČIA nedefinuje standardy. Pakliže jsou výrazem "standardy" myšleny české technické normy, potom tyto spadají do kompetence Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví v souladu s § 4 ZTPV.

 4) Akreditovali jste obor písmoznalectví, dle znalkyně (jméno znalkyně), ano?          

Nikoli. ČIA provádí výlučně akreditaci subjektů posuzování shody, pakliže tyto prokáží, že splňují požadavky pro provádění konkrétní činnosti posuzování shody, které stanoví harmonizované normy, případně jiné dokumenty platné pro danou oblast posuzování shody (tzv. akreditační požadavky). ČIA neprovádí akreditaci oborů, postupů, metod, metodik apod.

 5) Dle výše jmenované znalkyně jste akreditovali obor písmoznalectví na základě tkv. metodiky z roku 1984 "Expertiza ručního písma". Je toto tvrzení pravdou?           

Není. Jak je uvedeno v předchozím bodě, ČIA provádí výlučně akreditaci subjektů posuzování shody, pakliže tyto prokáží, že splňují akreditační požadavky. ČIA neprovádí akreditaci oborů, postupů, metod, metodik apod. Není pravdou, že ČIA akreditoval obor písmoznalectví. 

6) Pokud jste akreditovali obor písmoznalectví, tímto si Vás dovoluji požádat o jméno konkrétního posuzovatele, to pro potřeby soudního jednání a jeho předvolání jako svědka akreditace oboru písmoznalectví.

 ČIA neprovádí akreditaci oborů, postupů, metod, metodik apod. Není pravdou, že ČIA akreditoval obor písmoznalectví.

20. 4. 2017

Na základě žádosti ze dne 12. 4. 2017, doručené ČIA 18. 4. 2017, o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., žádající o sdělení, zda Ministerstvo vnitra České republiky, Kriminalistický ústav Praha Policie České republiky (KÚP PČR) je nebo bylo akreditováno pro činnost posuzování shody "Stanovení pořadí ručního záznamu a elektrografického tisku podle rozložení tonerových částic", informoval ČIA žadatele, že nikoli.

10. 2. 2017 

Na základě žádosti ze dne 7. 2. 2017, doručené ČIA téhož dne, o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., žádající o sdělení, který orgán v rámci EU je nadřízený ČIA a který orgán v rámci EU je oprávněn provádět audit a dozor nad činností ČIA a konkrétních rozhodnutí. ČIA žadateli odpověděl, že ČIA je svébytnou právnickou osobou -  obecně prospěšnou společností založenou Českou republikou zastoupenou Ministerstvem průmyslu a obchodu (dále jen "MPO"); působnost akreditačního orgánu ČIA vykonává na základě rozhodnutí MPO č. 190/2010, resp. rozhodnutí ministra průmyslu a obchodu č. 163/2012 pro oblast ověřování emisí skleníkových plynů, v souladu s § 15 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů ("zákon č. 22/1997 Sb."). ČIA pravidelně informuje MPO jakožto osobu oprávněnou jednat jménem jeho zakladatele - České republiky - o plnění pověření k provádění akreditace. Současně se ČIA podrobuje vzájemnému hodnocení akreditačních orgánů, zajišťovaných v souladu s čl. 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93. Konečně hospodaření ČIA prověřuje nezávislý externí auditor, jehož zpráva je obsažena v každoroční výroční zprávě. Co se týče přezkumu rozhodnutí ČIA, tato jsou vydávána ve správním řízení vedeném na základě zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a je proti nim přípustné odvolání. Kdo rozhoduje o takovém odvolání, upravuje § 16 odst. 8 zákona č. 22/1997 Sb. podle druhu rozhodnutí, které má být v odvolacím řízení přezkoumáno. Závěrem ČIA dodal, že listiny uvedené v poskytnuté informaci, jakož též další základní dokumenty týkající se ČIA a jeho činnosti jakožto akreditačního orgánu, jsou veřejně přístupné na webových stránkách www.cai.cz.

8. 8. 2016

 Na základě žádosti ze dne 3. 8. 2016, doručené ČIA téhož dne, o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., žádající o sdělení, zda vyjmenovaných 11 fyzických osob a mezinárodní organizace ICNIPR - International Commission on Non-lonizing Radiation Protection mají, nebo v minulosti měly akreditaci na výzkumnou práci v oblasti záření, lékařského výzkumu nebo v oblasti sdělovací techniky, radarů či elektrotechniky. Po prověření svých záznamů ČIA informoval žadatele, že žádná z uvedených osob ani organizace ICNIPR v současnosti není a ani v minulosti nebyla akreditovaným subjektem posuzování shody, tedy jim nebyla udělena akreditace ČIA ve smyslu § 16 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.

 

7.1.2016

V souladu s požadavkem § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ČIA zveřejňuje dokument, který v režimu tohoto zákona poskytl žadateli v souladu s jeho žádostí ze dne 5. 1. 2016 podanou dle téhož zákona a doručenou ČIA dne 6. 1. 2016. Dokument v celkovém rozsahu 7 listů je připojen zde.

 

11. 12. 2015

Na základě žádosti ze dne 7. 12. 2015, doručené ČIA téhož dne, o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. spočívající ve sdělení, zda ČIA v minulosti uzavřel spolupráci se společnostmi NEWTON Media, a. s., Anopress IT, a. s. či Bisnode Česká republika, a. s., ČIA informoval žadatele, že ČIA v minulosti neuzavřel spolupráci se společnostmi NEWTON Media, a. s., Anopress IT, a. s. ani Bisnode Česká republika, a. s. Vyžádané smlouvy, objednávky a faktury ze spolupráce s označenými subjekty nemohly být poskytnuty, neboť ČIA není a ani v minulosti nebyl s vyjmenovanými společnostmi v závazkovém právním vztahu, pročež smlouvami, objednávkami ani fakturami vztahujícími se k označeným společnostem nedisponuje.

 

11. 12. 2015

Na základě žádosti ze dne 1. 12. 2015, doručené ČIA 11. 12. 2015, o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. spočívající v zodpovězení otázek žadatele stran používaného právního informačního systému, poskytl ČIA následující informaci. ČIA využívá právní informační systém CODEXIS (dodavatel ATLAS consulting spol. s r. o.) v rozsahu 5 uživatelských licencí bez doplňku Liberis. Užívání právního informačního systému CODEXIS bylo zahájeno dne 1. 7. 2013, kdy ČIA obdržel licenční klíč k tomuto systému, a je předplaceno do 2. 10. 2016. Právní informační systém CODEXIS nebyl pořízen s využitím veřejných prostředků. 

 

14. 8. 2015

Na základě žádosti ze dne 4. 8. 2015, doručené ČIA téhož dne, o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. spočívající ve sdělení celkového počtu subjektů s akreditací pro určování obsahu/ryzosti drahých kovů, celkového počtu subjektů s akreditací pro určování obsahu/ryzosti drahých kovů do 8kt včetně, celkového počtu nově udělených akreditací pro určování obsahu/ryzosti drahých kovů v každém jednotlivém roce a celkového počtu zrušených akreditací pro určování obsahu/ryzosti drahých kovů v každém jednotlivém roce, a to v členění pro jednotlivé roky 2011, 2012, 2013 a 2014. ČIA poskytl vyžádané informace v podobě přehledu v rozsahu 2 listů, který zveřejňuje zde, spolu s doplňující informací, že přesné vymezení rozsahu akreditace je zveřejněno na internetové adrese www.cai.cz v sekci akreditované subjekty (zkušební laboratoře).

 

30. 7. 2015

Na základě žádosti ze dne 28. 7. 2015, doručené ČIA téhož dne, o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. spočívající v poskytnutí seznamu akreditovaných laboratoří v České republice, které splňují "ISO 17 025" a zároveň vydávají certifikáty dle "Evropského nařízení 601/2012", konkrétně certifikát pro obchodování s emisemi s koeficientem emisí vyjádřeným "t CO2/TJ" a oxidační certifikát vyjádřený v procentech, certifikáty vydané pro grafitové elektrody o průměru 200-700 mm typu UHP, HP, HD, SHP a RP, ČIA žadatele informoval, že požadovaná informace je veřejně dostupná na internetových stránkách www.cai.cz v části Akreditované subjekty, kde je zveřejněn pravidelně aktualizovaný seznam všech akreditovaných subjektů. Nad rámec žádosti žadatele informoval, že databáze zahraničních akreditovaných subjektů je veřejně dostupná na adrese http://db.european-accreditation.org.

 

11. 7. 2013

Na základě žádosti ze dne 3. 7. 2014, doručené ČIA téhož dne, o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. spočívající ve sdělení, zda akreditovaný inspekční orgán typu A - Anna Grabowská, IČ 69482241, sídlem Barborská 30/20, Kutná Hora je stále držitelem akreditace, či zda mu byla odebrána či ukončena, poskytl žadateli informaci, že platnost akreditace označeného inspekčního orgánu skončila v listopadu 2011 a skutečnost, že již není akreditován, jednoznačně vyplývá z jeho absence v seznamu akreditovaných subjektů, veřejně přístupném na internetových stránkách www.cai.cz.    

 

23. 1. 2012

Na základě žádosti ze dne 30. 12. 2011, doručené ČIA 2. 1. 2012, o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. spočívající ve sdělení, zda odkaz na akreditaci uvedený Kriminalistickým ústavem Praha na jím vypracovaném výstupu ze dne 25. 4. 2008 byl užit po právu, resp. zda odpovídá rozsahu, v jakém byla tomuto subjektu akreditace udělena, ČIA žadatele informoval, že požadovaná informace je veřejně přístupná na internetových stránkách www.cai.cz, které obsahují databázi akreditovaných subjektů spolu s přesnými informacemi o rozsahu jim udělené akreditace.

 

16. 11. 2011

Na základě žádosti ze dne 18. 10. 2011, doručené ČIA téhož dne, o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. spočívající ve sdělení obecných kritérií odborného posouzení v oborech zkoumání ručního písma (texty) GRA-01, zkoumání ručního písma (podpisy) GRA-02 a zkoumání ručního písma za účelem identifikace pisatele SOP č. 401 a poskytnutí informace o odbornosti posuzovatele uvedených činností ČIA poskytl žadateli informaci, že akreditované subjekty posuzování shody č. 1494 a 1499, ve vztahu k nimž byla žádost podána, byly akreditovány jako zkušební laboratoře podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Posuzování shody - Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří, přičemž předmětné postupy zkoumání ručního písma posuzoval odborný posuzovatel odpovídajícího vysokoškolského a následného vzdělávání, který v předmětném oboru působí jako vysokoškolský pedagog.