Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb.

V souladu s požadavkem § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 106/1999 Sb.") Český institut pro akreditaci, o. p. s. ("ČIA") níže zveřejňuje informace a dokumenty, které v souladu s požadavky zákona č. 106/1999 Sb. poskytl žadatelům o poskytnutí informací na základě jejich žádostí.

20. 4. 2017

Na základě žádosti ze dne 12. 4. 2017, doručené ČIA 18. 4. 2017, o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., žádající o sdělení, zda Ministerstvo vnitra České republiky, Kriminalistický ústav Praha Policie České republiky (KÚP PČR) je nebo bylo akreditováno pro činnost posuzování shody "Stanovení pořadí ručního záznamu a elektrografického tisku podle rozložení tonerových částic", informoval ČIA žadatele, že nikoli.

10. 2. 2017 

Na základě žádosti ze dne 7. 2. 2017, doručené ČIA téhož dne, o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., žádající o sdělení, který orgán v rámci EU je nadřízený ČIA a který orgán v rámci EU je oprávněn provádět audit a dozor nad činností ČIA a konkrétních rozhodnutí. ČIA žadateli odpověděl, že ČIA je svébytnou právnickou osobou -  obecně prospěšnou společností založenou Českou republikou zastoupenou Ministerstvem průmyslu a obchodu (dále jen "MPO"); působnost akreditačního orgánu ČIA vykonává na základě rozhodnutí MPO č. 190/2010, resp. rozhodnutí ministra průmyslu a obchodu č. 163/2012 pro oblast ověřování emisí skleníkových plynů, v souladu s § 15 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů ("zákon č. 22/1997 Sb."). ČIA pravidelně informuje MPO jakožto osobu oprávněnou jednat jménem jeho zakladatele - České republiky - o plnění pověření k provádění akreditace. Současně se ČIA podrobuje vzájemnému hodnocení akreditačních orgánů, zajišťovaných v souladu s čl. 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93. Konečně hospodaření ČIA prověřuje nezávislý externí auditor, jehož zpráva je obsažena v každoroční výroční zprávě. Co se týče přezkumu rozhodnutí ČIA, tato jsou vydávána ve správním řízení vedeném na základě zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a je proti nim přípustné odvolání. Kdo rozhoduje o takovém odvolání, upravuje § 16 odst. 8 zákona č. 22/1997 Sb. podle druhu rozhodnutí, které má být v odvolacím řízení přezkoumáno. Závěrem ČIA dodal, že listiny uvedené v poskytnuté informaci, jakož též další základní dokumenty týkající se ČIA a jeho činnosti jakožto akreditačního orgánu, jsou veřejně přístupné na webových stránkách www.cai.cz.

8. 8. 2016

 Na základě žádosti ze dne 3. 8. 2016, doručené ČIA téhož dne, o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., žádající o sdělení, zda vyjmenovaných 11 fyzických osob a mezinárodní organizace ICNIPR - International Commission on Non-lonizing Radiation Protection mají, nebo v minulosti měly akreditaci na výzkumnou práci v oblasti záření, lékařského výzkumu nebo v oblasti sdělovací techniky, radarů či elektrotechniky. Po prověření svých záznamů ČIA informoval žadatele, že žádná z uvedených osob ani organizace ICNIPR v současnosti není a ani v minulosti nebyla akreditovaným subjektem posuzování shody, tedy jim nebyla udělena akreditace ČIA ve smyslu § 16 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.

 

7.1.2016

V souladu s požadavkem § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ČIA zveřejňuje dokument, který v režimu tohoto zákona poskytl žadateli v souladu s jeho žádostí ze dne 5. 1. 2016 podanou dle téhož zákona a doručenou ČIA dne 6. 1. 2016. Dokument v celkovém rozsahu 7 listů je připojen zde.

 

11. 12. 2015

Na základě žádosti ze dne 7. 12. 2015, doručené ČIA téhož dne, o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. spočívající ve sdělení, zda ČIA v minulosti uzavřel spolupráci se společnostmi NEWTON Media, a. s., Anopress IT, a. s. či Bisnode Česká republika, a. s., ČIA informoval žadatele, že ČIA v minulosti neuzavřel spolupráci se společnostmi NEWTON Media, a. s., Anopress IT, a. s. ani Bisnode Česká republika, a. s. Vyžádané smlouvy, objednávky a faktury ze spolupráce s označenými subjekty nemohly být poskytnuty, neboť ČIA není a ani v minulosti nebyl s vyjmenovanými společnostmi v závazkovém právním vztahu, pročež smlouvami, objednávkami ani fakturami vztahujícími se k označeným společnostem nedisponuje.

 

11. 12. 2015

Na základě žádosti ze dne 1. 12. 2015, doručené ČIA 11. 12. 2015, o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. spočívající v zodpovězení otázek žadatele stran používaného právního informačního systému, poskytl ČIA následující informaci. ČIA využívá právní informační systém CODEXIS (dodavatel ATLAS consulting spol. s r. o.) v rozsahu 5 uživatelských licencí bez doplňku Liberis. Užívání právního informačního systému CODEXIS bylo zahájeno dne 1. 7. 2013, kdy ČIA obdržel licenční klíč k tomuto systému, a je předplaceno do 2. 10. 2016. Právní informační systém CODEXIS nebyl pořízen s využitím veřejných prostředků. 

 

14. 8. 2015

Na základě žádosti ze dne 4. 8. 2015, doručené ČIA téhož dne, o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. spočívající ve sdělení celkového počtu subjektů s akreditací pro určování obsahu/ryzosti drahých kovů, celkového počtu subjektů s akreditací pro určování obsahu/ryzosti drahých kovů do 8kt včetně, celkového počtu nově udělených akreditací pro určování obsahu/ryzosti drahých kovů v každém jednotlivém roce a celkového počtu zrušených akreditací pro určování obsahu/ryzosti drahých kovů v každém jednotlivém roce, a to v členění pro jednotlivé roky 2011, 2012, 2013 a 2014. ČIA poskytl vyžádané informace v podobě přehledu v rozsahu 2 listů, který zveřejňuje zde, spolu s doplňující informací, že přesné vymezení rozsahu akreditace je zveřejněno na internetové adrese www.cai.cz v sekci akreditované subjekty (zkušební laboratoře).

 

30. 7. 2015

Na základě žádosti ze dne 28. 7. 2015, doručené ČIA téhož dne, o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. spočívající v poskytnutí seznamu akreditovaných laboratoří v České republice, které splňují "ISO 17 025" a zároveň vydávají certifikáty dle "Evropského nařízení 601/2012", konkrétně certifikát pro obchodování s emisemi s koeficientem emisí vyjádřeným "t CO2/TJ" a oxidační certifikát vyjádřený v procentech, certifikáty vydané pro grafitové elektrody o průměru 200-700 mm typu UHP, HP, HD, SHP a RP, ČIA žadatele informoval, že požadovaná informace je veřejně dostupná na internetových stránkách www.cai.cz v části Akreditované subjekty, kde je zveřejněn pravidelně aktualizovaný seznam všech akreditovaných subjektů. Nad rámec žádosti žadatele informoval, že databáze zahraničních akreditovaných subjektů je veřejně dostupná na adrese http://db.european-accreditation.org.

 

11. 7. 2013

Na základě žádosti ze dne 3. 7. 2014, doručené ČIA téhož dne, o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. spočívající ve sdělení, zda akreditovaný inspekční orgán typu A - Anna Grabowská, IČ 69482241, sídlem Barborská 30/20, Kutná Hora je stále držitelem akreditace, či zda mu byla odebrána či ukončena, poskytl žadateli informaci, že platnost akreditace označeného inspekčního orgánu skončila v listopadu 2011 a skutečnost, že již není akreditován, jednoznačně vyplývá z jeho absence v seznamu akreditovaných subjektů, veřejně přístupném na internetových stránkách www.cai.cz.    

 

23. 1. 2012

Na základě žádosti ze dne 30. 12. 2011, doručené ČIA 2. 1. 2012, o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. spočívající ve sdělení, zda odkaz na akreditaci uvedený Kriminalistickým ústavem Praha na jím vypracovaném výstupu ze dne 25. 4. 2008 byl užit po právu, resp. zda odpovídá rozsahu, v jakém byla tomuto subjektu akreditace udělena, ČIA žadatele informoval, že požadovaná informace je veřejně přístupná na internetových stránkách www.cai.cz, které obsahují databázi akreditovaných subjektů spolu s přesnými informacemi o rozsahu jim udělené akreditace.

 

16. 11. 2011

Na základě žádosti ze dne 18. 10. 2011, doručené ČIA téhož dne, o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. spočívající ve sdělení obecných kritérií odborného posouzení v oborech zkoumání ručního písma (texty) GRA-01, zkoumání ručního písma (podpisy) GRA-02 a zkoumání ručního písma za účelem identifikace pisatele SOP č. 401 a poskytnutí informace o odbornosti posuzovatele uvedených činností ČIA poskytl žadateli informaci, že akreditované subjekty posuzování shody č. 1494 a 1499, ve vztahu k nimž byla žádost podána, byly akreditovány jako zkušební laboratoře podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Posuzování shody - Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří, přičemž předmětné postupy zkoumání ručního písma posuzoval odborný posuzovatel odpovídajícího vysokoškolského a následného vzdělávání, který v předmětném oboru působí jako vysokoškolský pedagog.