Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

Orgány ČIA

Složení orgánů Českého institutu pro akreditaci, o.p.s.
(stav k 1. 4. 2018)

1. Ředitel (statutární orgán)
Ing. Jiří Růžička, MBA, Ph.D.  
2. Správní rada 
Ing. Petr Kučera, CSc. předseda Správní rady
představitel sdružení akreditovaných subjektů (Svaz zkušeben pro výstavbu)
Ing. Eva Průšová, LL.M. představitelka orgánů státní správy (Ministerstvo průmyslu a obchodu)
Ing. František Hýbner představitel hospodářských a sociálních partnerů (Svaz průmyslu a dopravy ČR)
3. Dozorčí rada
JUDr. Luděk Holubec  předseda Dozorčí rady
představitel orgánů státní správy (Ministerstvo průmyslu a obchodu)
Ing. Michael Smola, MBA představitel hospodářských a sociálních partnerů (Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR)
Ing. Jiří Fuchs představitel akreditovaných subjektů
4. Rada pro akreditaci (odborný poradní orgán)
A. Členové s právem hlasovacím
1) Představitelé orgánů státní správy
Mgr. Jakub Korec Ministerstvo průmyslu a obchodu
neobsazeno Ministerstvo dopravy
MUDr. Věra Chaloupková Ministerstvo zdravotnictví
Ing. Taťjana Kolesniková Ministerstvo životního prostředí
MVDr. Ing. Dana Třísková Ministerstvo zemědělství
plk. Ing. Mgr. Rostislav Richter Ministerstvo vnitra, GŘ Hasičského záchranného sboru ČR
Ing. Martin Dvořák, Ph.D. Ministerstvo obrany, Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti
JUDr. Věra Váňová Ministerstvo práce a sociálních věcí
Mgr. Viktor Pokorný Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Dr. Ing. Milan Hort Státní úřad pro jadernou bezpečnost
2) Představitelé hospodářských a sociálních partnerů
Ing. Jan Prokš, Ph.D.  Svaz průmyslu a dopravy*)
Ing. Petr Svoboda Svaz podnikatelů ve stavebnictví*)
RNDr. Pavel Malčík předseda Rady pro akreditaci
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR
Ing. Marie Ševčíková Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR
Mgr. Andrea Petrů, MSc Svaz obchodu a cestovního ruchu*)
Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz Hospodářská komora ČR
Ing. Josef Svoboda Agrární komora ČR
Ing. Libor Dupal Spotřebitelský poradní výbor
JUDr. Lenka Havlasová  Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
3) Představitelé akreditačního systému ČR
Ing. Jan Blechta Sdružení českých zkušeben a laboratoří (EUROLAB-CZ)
Ing. Jitka Beránková Svaz zkušeben pro výstavbu (EUROLAB-CZ)
 Ing. Pavel Štícha Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací (EUROLAB-CZ)
Jan Střelec České kalibrační sdružení
Ing. Pavel Vaněk Sdružení pro certifikaci výrobků
Bc. Dalibor Tatýrek Sdružení pro certifikaci systémů jakosti
Ing. Romana Hofmanová Sdružení organizací pro certifikaci pracovníků
Ing. Pavel Charvát České národní certifikační fórum
RNDr. Jiří Tesař, Ph.D. Český metrologický institut
Ing. Radovan Šťastný Inspekční orgány
B. Členové s hlasem poradním
Milan Těšínský  Českomoravská konfederace odborových svazů
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. Právnická fakulta Univerzity Karlovy
Ing. Jiří Hajdík, Ph.D.  ČEZ, a.s.
*) Člen Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR