Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

Informace z ČIA
Rozbalit
14.2.2017

Český institut pro akreditaci, o.p.s  zavedl do akreditačního systému ČR dokument EA - 2/17 M:2016, který nahrazuje předchozí vydání EA - 2/17 INF:2014. Hlavní změnou je status dokumentu, nyní je mandatorní, tedy pro akreditační orgány povinný. Pro akreditované subjekty nevzniká nutnost přeposouzení. ČIA bude tento dokument využívat při posuzování ode dne jeho zavedení. Dokument najdete v sekci Dokumenty MPA.

3.2.2017

Český institut pro akreditaci, o.p.s. vydal s platností od 1.2.2017 novelizovaný metodický pokyn MPA 00-08-17 Rozsah posuzování. Dokument najdete v sekci Dokumenty MPA.

10.10.2016

Český institut pro akreditaci, o.p.s. vydává s platností od 7.10.2016 novelizované metodické pokyny MPA 40-01-16 a MPA 00-08-16, kde je zapracována  služba akreditace v oblasti elektronické identifikace a služeb vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.

Dále vydává v souvislosti s vydáním revidovaného dokumentu ILAC P15:07/2016 novelizovaný metodický pokyn MPA 80-01-16, týkající se aplikace normy ISO/IEC 17020:2012 pro akreditaci inspekčních orgánů. Dokumenty najdete v sekci Dokumenty MPA.

4.10.2016

Český institut pro akreditaci, o.p.s. vydal k 3.10.2016 český překlad závazného dokumentu IAF MD 19:2016 týkajícího se auditu a certifikace systému managementu organizace s více pracovišti, není-li vhodné použít vzorkování pracovišť. Dokument najdete v sekci Dokumenty ke stažení.

1.8.2016

Český institut pro akreditaci, o.p.s. vydává s platností od 1.8.2016 novelizované metodické pokyny MPA 00-01-16 Základní pravidla akreditačního procesu a MPA 00-04-16 Pravidla používání odkazu na akreditaci. Dokumenty najdete v sekci Dokumenty MPA.

24.5.2016

Český institut pro akreditaci, o.p.s. vydává s platností od 24.5.2016 tyto dokumenty:

změnový list 01/16 k MPA 00-01-13, týkající se nové legislativní úpravy posuzování shody stanovených výrobků a dále novelizované metodické pokyny MPA 00-08-16 a MPA 40-01-16, kde je zapracována změna týkající se překladatelských služeb a upřesněny witness audity v oblasti certifikace správné zemědělské praxe podle standardů GLOBALG.A.P. Dokumenty najdete v sekci Dokumenty MPA.

16.2.2016

Ve dnech 7. a 8. 4. 2016 pořádá Eurachem-ČR dvoudenní workshop Zkoušení způsobilosti/EHK, v rámci kterého vystoupí Ing. Martina Bednářová, ředitelka odboru laboratoří ČIA. Více informací - II. cirkulář zde  a přihláška zde.

15.2.2016

V souvislosti s harmonizací přístupu odborných posuzovatelů ČIA k posuzování podle ČSN P ISO/TS 22003:2014 a za účelem vyjasnění akreditačních požadavků na kvalifikace a kompetence auditorů v procesu certifikací systému managementu bezpečnosti potravin byla zřízena pracovní skupina při TV COSM ve složení zástupce státní správy a zástupců vysokých škol, akreditovaných subjektů, odborných posuzovatelů, expertů a zástupců ČIA.

Pracovní skupina v období září až prosinec 2015 pracovala na materiálu, který specifikuje požadavky na auditory a zabývá se požadavky na osoby podílející se na certifikačním procesu ve smyslu jejich vzdělání, pracovních zkušeností, auditních zkušeností a školení v oblasti bezpečnosti potravin a procesu auditování.

 

Materiál je pouze informativní, posouzení je na odborných posuzovatelích a jejich odborném úsudku.

9.2.2016

Český institut pro akreditaci, o.p.s. vydává s platností od 8.2.2016 novelizovaný metodický pokyn MPA 00-08-16 Rozsah posuzování. Dokument najdete v sekci Dokumenty MPA.

4.2.2016

Sekretariáty EA a IAF informovaly své členy o skutečnosti, že maďarský akreditační orgán NAT k 31. 12. 2015 zanikl. Z uvedeného důvodu byl zrušen jeho status signatáře multilaterálních dohod EA a IAF o vzájemném uznávání. Více informaci na stránkách EA: http://www.european-accreditation.org/information/change-in-the-hungarian-accreditation-system

 

2.2.2016

Informace ÚNMZ a ČIA k požadavkům směrnice 97/23/ES. Více informací zde.

 

30.11.2015

Ve dnech 7. a 8. 4. 2016 pořádá Eurachem-ČR dvoudenní workshop Zkoušení způsobilosti/EHK, v rámci kterého vystoupí Ing. Martina Bednářová, ředitelka odboru laboratoří ČIA. Více informací zde.

29.6.2015

Český institut pro akreditaci, o.p.s. aktualizoval Analýzu vztahů se spolupracujícími orgány zpracovanou v souladu s požadavkem čl. 4.3.7 normy ČSN EN ISO/IEC 170211:2005 Posuzování shody - Všeobecné požadavky na akreditační orgány akreditující orgány posuzující shodu. Zpráva se závěrem, že ČIA nemá žádný spjatý orgán ani nebyly identifikovány žádné konflikty zájmů se zainteresovanými stranami, byla ve 2. čtvrtletí 2015 projednána bez připomínek Správní radou ČIA i Radou pro akreditaci ČIA.

22.5.2015

Český institut pro akreditaci, o.p.s. vydal s platností od 25.5.2015 změnový list 01/15 k MPA 40-01-13, který byl zapracován a vydán jako MPA 40-01-15. Tento dokument byl upraven v části, která definuje požadavky v oblasti EPD. Dokument najdete v sekci Dokumenty MPA.

22.5.2015

Český institut pro akreditaci, o.p.s. vydal s platností od 1.6.2015 MPA 80-01-15 k aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17020:2012. Vzhledem k tomu, že výklad této normy je uveden v dokumentu ILAC-P15:06/2014, který je k dispozici na webových stránkách ČIA, obsahuje tento MPA pouze upřesnění a specifické informace týkající se akreditace inspekčních orgánů v akreditačním systému ČR. Dokument najdete v sekci Dokumenty MPA.

1.4.2015

Český institut pro akreditaci, o.p.s. vydal s platností od 30.3.2015 nový metodický pokyn MPA 10-03-15. Tento dokument obsahuje upřesňující pokyny a doporučení pro výklad požadavků na akreditaci výrobců referenčních materiálů podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 a TNI Pokynu ISO 34:2013. Dokument najdete v sekci Dokumenty MPA.

30.3.2015

Český institut pro akreditaci, o.p.s. zahájil 30. března 2015 příjem žádostí o posouzení způsobilosti výrobců referenčních materiálů.

Posuzování probíhá podle relevantních požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025 a požadavků TNI Pokynu ISO 34. Zájemcům je k dispozici Metodický pokyn pro akreditaci MPA 10-03-15 K aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 a TNI Pokynu ISO 34:2013 pro posouzení způsobilosti výrobců referenčních materiálů v akreditačním systému ČR (v části Dokumenty ke stažení - Dokumenty MPA-všechny oblasti akreditace a v části Dokumenty ke stažení pro Zkušební laboratoře formulář žádosti včetně příloh.

27.3.2015

Dne 27.3.2015  Český institut pro akreditaci, o.p.s. podepsal dohodu o spolupráci v oblasti akreditace s Českým sdružením pro technická zařízení.

5.1.2015

Mezinárodní organizace ILAC a IAF vytvořily v úzké spolupráci s IEC, ISO a IIOC (Nezávislá mezinárodní organizace pro certifikaci) novou webovou stránku Public Sector Assurance.

Více na stránkách http://publicsectorassurance.org/

21.11.2014

Český institut pro akreditaci, o.p.s. podepsal dohodu o spolupráci v oblasti akreditace s Českým plynárenským svazem.

1.9.2014

Český institut pro akreditaci vydává s platností od 1.9.2014 novelizovaný metodický pokyn MPA 50-01-14 k aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17021:2011 Posuzování shody - Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu v akreditačním systému České republiky. Dokument najdete v sekci  Dokumenty MPA.

9.7.2014

Český institut pro akreditaci,o.p.s.  vydává s platností od 10.7.2014 změnový list 02/14 k MPA 00-01-13. Dokument najdete v sekci Dokumenty MPA.

4.7.2014

Český institut pro akreditaci informuje o změně systému přihlašování na semináře, více informací zde

2.7.2014

Český metrologický institut specifikoval na svých internetových stránkách http://www.cmi.cz/index.php?lang=1&wdc=111 (v podbarvené buňce) využívání výsledků ČIA z akreditace kalibračních laboratoří pro jejich posuzování jako žadatelů o autorizaci metrologických středisek (AMS) ve smyslu § 16 zákona 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.

2.6.2014

Český institut pro akreditaci, o.p.s. vydává s platností od 1.6.2014 změnový list 01/14 k MPA 10-01-05. Dokument najdete v sekci Dokumenty MPA.

27. - 28.5.2014 Český institut pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) ve dnech 27.-28.5.2014 hostil 33. zasedání EA General Assembly. V průběhu slavnostního večera došlo k podpisu dohody o vzájemném uznávání výsledků akreditace v oblasti ověřovatelů výkazů emisí skleníkových plynů, mezi jejíž signatáře patří i ČIA.

EAGA1náhled        EAGA2náhled

9.5.2014

Český institut pro akreditaci,o.p.s. vydává  s platností od 10.5.2014 novelizovaný metodický pokyn MPA 00-08-14 Rozsah posuzování. Dokument najdete v sekci Dokumenty MPA.

1.5.2014

Český institut pro akreditaci, o.p.s. vydal český překlad revidovaného závazného dokumentu EA-4/02 M:2013 "Vyjádření nejistoty měření při kalibraci". Revize dokumentu z roku 1999 byla provedena s cílem odstranit duplicity v dokumentech EA-4/02 a  ILAC P14:12/2010 "Politika ILAC pro nejistoty při kalibraci" a uvádí zejména změnu související s přechodem vyjadřování kalibrační schopnosti laboratoře (přechod z BMC na CMC). Revizí nebyly zásadně měněny doplňky dokumentu (příklady), které obsahují postupy výpočtu nejistoty měření. Dokument najdete v sekci Dokumenty EA, ILAC, IAF a FALB. Informační dopis byl rozeslán dne 1.5.2014.

 

11.4.2014

ÚNMZ ve spolupráci s ČIA zveřejňuje dokument týkající se posuzování autorizovaných osob a žadatelů o autorizaci, více informací zde.

11.2.2014

Český institut pro akreditaci, o.p.s. podepsal dohodu o spolupráci v oblasti akreditace zdravotnických laboratoří s Českou lékařskou společností J. E. Purkyně. 

23.12.2013

Český institut pro akreditaci,o.p.s. vydává  s platností od 1.1.2014 novelizovaný metodický pokyn MPA 00-08-13 Rozsah posuzování. Dokument najdete v sekci Dokumenty MPA.

20.12.2013

Český institut pro akreditaci, o.p.s. vydává v souvislosti s možností využití veřejnoprávní smlouvy v procesu akreditace s platností od 1.1.2014 změnový list 01/14 k MPA 00-01-13. Dokument najdete v sekci Dokumenty MPA.

11.12.2013

Podle poslední novely zákona č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky (zákon č.100/2013 Sb.) platné od 10.5.2013 může akreditační orgán vydat na požádání osvědčení o akreditaci též v cizím jazyce. Osvědčením o akreditaci se vždy rozumí osvědčení včetně přílohy. Český institut pro akreditaci, o.p.s. sděluje žadatelům, že standardně bude vydávat osvědčení o akreditaci v těchto jazycích: anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, španělský jazyk, ruský jazyk, polský jazyk a slovenský jazyk. Cena za jednu normostranu je v případě jazyka anglického, německého a slovenského 345 Kč bez DPH, u  jazyka francouzského, španělského a ruského je 370 Kč bez DPH.

4.12.2013

Český institut pro akreditaci, o.p.s. vydává s platností od 1.12.2013 nový metodický pokyn MPA 30-02-13 Politika ČIA pro metrologickou návaznost výsledků měření, změnový list 03/13 k MPA 00-02-12 a změnový list 01/13 k MPA 00-04-13. Dokumenty najdete v sekci Dokumenty MPA

13.11.2013

Český institut pro akreditaci, o.p.s informuje o přijímání žádostí o posouzení zdravotnických laboratoří podle ČSN EN ISO 151589:2013 - Zdravotnické laboratoře - Požadavky na kvalitu a způsobilost. Více informací najdete zde.

2.9.2013

Český institut pro akreditaci, o.p.s. vydává s platností od 1.9.2013 nový metodický pokyn MPA 10-02-13 k aplikaci ČSN EN ISO 15189:2013 Zdravotnické laboratoře-Požadavky na kvalitu a způsobilost v akreditačním systému České republiky a změnový list 02/13 k MPA 00-02-12. Dokumenty najdete v sekci Dokumenty MPA.

31.7.2013

Český institut pro akreditaci, o.p.s. vydává s platností od 1.8.2013 novelizovaný metodický pokyn MPA 00-04-13 Podmínky pro používání loga Českého institutu pro akrediitaci,o.p.s., akreditačních značek, odkazů na akreditaci, kombinovaného loga a značek IAF MLA a ILAC MRA a odkazu na signatářství EA MLA, ILAC MRA a IAF MLA. Dokument najdete v sekci Dokumenty MPA.

22.7.2013

Informace o plánovaných změnách a důležitých termínech souvisejících s vydáním nové verze normy ČSN EN ISO 15189 ed.2:2013 - Zdravotnické laboratoře - Požadavky na kvalitu a způsobilost, která nahradí ČSN EN ISO 15189:2007. Více informací najdete zde.

17.6.2013

Český institut pro akreditaci o.p.s. si vás dovoluje informovat, že zveřejnil upravený dokument ILAC-P14:12/2010 Politika ILAC pro nejistoty při kalibraci (ILAC Policy for Uncertainty in Calibration). Zveřejněná úprava politiky ILAC upřesňuje text čl. 6.1 dokumentu a nemění nastavenou politiku ILAC. Současně se nemění nastavená politika ČIA. 

6.5.2013

Český institut pro akreditaci o.p.s. si vás dovoluje informovat, že dne 10.5.2013 vstoupí v platnost novela zákona č. 22/1997 Sb. Více informací zde.

18.4.2013

Informace o změně v požadavcích na ověřovatele výkazů emisí skleníkových plynů a o postupu Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. při posuzování ověřovatelů podle  nových požadavků. Více informací najdete zde.

18.4.2013

Informace o plánovaném zavedení revidované normy ČSN EN ISO/IEC 17020:2012 do akreditačního systému České republiky. Více informací najdete zde.

4.4.2013

Český institut pro akreditaci, o.p.s. si Vám dovoluje oznámit, že přechodné období pro zavedení ČSN EN ISO/IEC 17065:2013 je stanoveno do 15.9.2015. Více informací zde.

8.3.2013

Stanovisko ČIA k akreditaci zdravotnických laboratoří podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. Stanovisko naleznete zde.

14.1.2013

Český institut pro akreditaci vydává s platností od 10.1.2013 tyto dokumenty: změnový list 01/13 k MPA 00-01-12, změnový list 01/13 k MPA 00-02-12, změnový list 01/13 k MPA 00-04-10 a změnový list 01/13 k MPA 00-08-12. Dokumenty najdete v sekci Dokumenty MPA.

14.1.2013

Český institut pro akreditaci vydává s platností od 10.1.2013 Dodatek k Stanovení nákladů procesu akreditace. Dokument najdete v sekci Ceník.

8.1.2013

Ministr průmyslu a obchodu pověřil svým rozhodnutím č. 163/2012 Český institut pro akreditaci, o.p.s. prováděním akreditace ověřovatelů výkazů emisí skleníkových plynů a výkazů tunokilometrů v rozsahu nařízení č.600/2012.

9.1.2012

Český institut pro akreditaci, o.p.s. zveřejňuje sazby za činnosti prováděné od 1.1.2012:

pracovník ČIA                              880 Kč/hod
odborný posuzovatel, expert          680 Kč/hod
Režijní náklady tvoří 30% z nákladů na posuzování.     

30.12.2011

Český institut pro akreditaci, o.p.s. vydává s platností od 1.1.2012 dokument  Stanovení nákladů procesu akreditace. Dokument najdete v sekci Ceník.

15.11.2011

Český institut pro akreditaci, o.p.s. vydává  s platností od 1.11.2011 dokument ILAC-P14 Politika ILAC pro nejistoty při kalibraci (ILAC Policy for Uncertainty in Calibration, 2010), který naleznete na stránce Dokumenty EA, ILAC, IAF a FALB.

25.10.2011

Český institut pro akreditaci, o.p.s informuje o stanovisku ČESKÉ  SPOLEČNOSTI  KLINICKÉ BIOCHEMIE České lékařské společnosti J. E. Purkyně k problematice EHK pro sérum a plazmu a Firemních EHK a bude v souladu s tímto stanoviskem postupovat při akreditaci klinických laboratoří. Stanovisko je ke stažení zde.

18.10.2011

Členové International Accreditation Forum (IAF) a International Organization for Standardization (ISO) zpracovali a v roce 2010 publikovali dva materiály, jejichž cílem bylo vysvětlení obsahu a smyslu certifikace systému managementu kvality a environmentu jak odborné, tak i laické veřejnosti. Český překlad dokumentů zpracoval Český institut pro akreditaci, o.p.s. pod názvem Očekávané výstupy akreditované certifikace podle ISO 9001, Očekávané výstupy akreditované certifikace podle ISO14001. Elektronické verze těchto informačních materiálů v českém i anglickém jazyce (Expected Outcomes for Accredited Certification to ISO 9001, Expected Outcomes for Accredited Certification to ISO 14001) jsou určeny též k podpoře komunikace se zainteresovanými stranami na všech úrovních: akreditační orgány, certifikační orgány, certifikované organizace, zákazníci certifikovaných organizací, státní a veřejná správa, spotřebitelské organizace, a další. Vzhledem k tomu, že šířením těchto dokumentů je možné podpořit osvětu v oblasti certifikace systémů managementu a upevnit společný postup v rámci celého řetězce posuzování shody tak, aby bylo možné docílit očekávaných výstupů a  zvýšit hodnotu a význam akreditované  certifikace, je možné  informační materiály dále šířit.

8.8.2011

Český institut pro akreditaci, o.p.s. vydává  s platností od 1.8.2011 tyto dokumenty: ILAC-P09 Politika ILAC pro účast v aktivitách zkoušení způsobilosti (ILAC Policy for Participation in Proficiency Testing Activities, 2010) a dále dokument Aplikace normy ISO/IEC 17011 pro akreditaci poskytovatelů zkoušení způsobilosti (Application of ISO/IEC 17011 for the Accreditation of Proficiency Testing Providers, 2010)

21.7.2011

Český institut pro akreditaci vydává s platností od 1.7.2011 dodatek k Časové náročnosti procesu akreditace / vyčíslení nákladů. Dokument najdete v sekci Ceník.

29.6.2011

Český institut pro akreditaci, o.p.s. nabízí spolupráci na projektu podpory uplatnění absolventů vysokých škol v odborné praxi. V rámci projektu úspěšně probíhá spolupráce mezi Ústavem technologie obrábění, projektování a metrologie, Fakulty strojní Praha, ČVUT a ČIA. Nabízíme využití zkušeností z tohoto projektu k navázání spolupráce s dalšími vysokými školami. Jsme připraveni, v případě Vašeho zájmu, podat Vám další informace - kontaktní osobou je Ing. Martin Matušů, CSc. , matusum (at) cai (dot) cz

29.3.2011

Český institut pro akreditaci, o.p.s. zveřejňuje přehled posuzovaných sektorových akreditačních schémat s odkazem na specifické požadavky vlastníků schémat na orgán posuzující shodu. Přehled najdete zde.

28.3.2011

ÚNMZ ve spolupráci s ČIA zveřejňuje dokument týkající se posuzování autorizovaných osob a žadatelů o autorizaci, dokument je ke stažení také na www.unmz.cz, více informací zde.

17.3.2011

Informace o posuzování laboratoří pro měření emisí podle ISO/IEC 17025 a CEN/TS 15675. Více informací zde , stanovisko TK pro měření emisí najdete zde .

1.3.2011

Český institut pro akreditaci, o.p.s vydal k 01.03.2011 Změnový list ZL 01/11 k MPA 10-01-05 a Změnový list ZL 01/11 k MPA 10-02-08.

16.2.2011

PEFC Česká republika zavádí nový dokument týkající se certifikace spotřebitelského řetězce lesních produktů (C-o-C) s označením CFCS 2002:2011, který nahradí stávající dokument CFCS 1004:2006, revize 3. Podrobněji zde.

2.2.2011

Český institut pro akreditaci, o.p.s. zavádí novou službu "Certifikace elektronických nástrojů pro účely zadávání veřejných zakázek". Více informací zde.

25.1.2011

Na internetových stránkách ČIA byl uveřejněn český překlad dokumentu EA-4/18:2010 "Guidance on the level and frequency of proficiency testing participation ("Návod k určení úrovně a četnosti účasti ve zkoušení způsobilosti").
Tento dokument si klade za cíl podporovat harmonizaci přístupu akreditačních orgánů k hodnocení úrovně a četnosti účasti ve zkoušení způsobilosti laboratoří a pomoci laboratořím při výběru úrovně jejich zapojení do zkoušení a frekvence jejich účasti.
Doporučujeme Vám využívat tento dokument k plánování účasti ve zkoušení způsobilosti pro splnění požadavků norem ČSN EN ISO/IEC 17025, kap. 5.9.1 a ČSN EN ISO 15189, kap. 5.6.4. V tomto novém dokumentu Evropské akreditace lze najít návod, jak vytvořit plán účasti ve zkoušení způsobilosti, který by zajistil dostatečnou hladinu a četnost účasti ve zkoušení způsobilosti.
Podrobný návod, jak tento dokument v laboratoř využívat, bude poskytnut na semináři "Zkoušení způsobilosti laboratoří", který ČIA organizuje společně s Eurachem ČR ve dnech 2. a 3.6. 2011 ve Skalském dvoře. Další informace o tomto semináři obdržíte v únoru roku 2011.

Archiv