Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

Fyzikálně-mechanické laboratoře

"Akreditací se rozumí oficiální uznání (reprezentované vydáním Osvědčení o akreditaci), že subjekt akreditace  je způsobilý provádět specifické činnosti."

Akreditace zkušebních laboratoří je prováděna podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří a podle dokumentu MPA 10-01-18 Metodické pokyny pro akreditaci k aplikaci uvedené normy v akreditačním systému České republiky. Pro již udělené akreditace se pro dozorovou činnost využívá normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Posuzování shody - Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří a dokumentu MPA 10-01-17 Metodické pokyny pro akreditaci, k její aplikaci.

Garant pro stavební, fyzikálně-mechanické a ostatní zkušební laboratoře:
Ing. Zdeňka Drdová 272 096 219,  724 797 766

drdovaz (at) cai (dot) cz

Zástupce garanta pro stavební, fyzikálně-mechanické a ostatní zkušební laboratoře:
Ing. Pavel Nosek 272 096 217,  724 684 130 nosekp (at) cai (dot) cz
Informační dopisy
Rozbalit
24.4.2018

Český institut pro akreditaci, o.p.s. oznamuje zavedení služby posuzování dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 od 1.5.2018. V dopisu přiloženém k této zprávě jsou uvedeny souhrnné informace týkající se implementace revidované normy.

pdf

1.3.2018

Český institut pro akreditaci, o.p.s. se připravuje na zavedení akreditace podle revidované normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018, která by měla být publikována v dubnu tohoto roku.

V dopisu přiloženém k této zprávě jsou uvedeny základní informace, které jsou podstatné pro činnost Vaší laboratoře s ohledem na platnost akreditace a přeposouzení na revidovanou verzi normy.

pdf

29.6.2017

Vážení zákazníci, vzhledem k tomu, že převážná většina akreditovaných stavebních laboratoří nabízí v rozsahu akreditace i "Rázovou zatěžovací zkoušku lehkou dynamickou deskou" podle normy ČSN 73 6192 (metoda C), dovolte, abych vás v přiloženém dopise informovala o skutečnosti, která je zásadní pro realizaci návaznosti tohoto měření.

pdf

21.6.2010

Technická komise pro fyzikálně - chemické zkoušky vypracovala dokument, ve  kterém  je uvedena řada příkladů,  jak  definovat rozsah akreditace  v příloze Osvědčení o akreditaci  v oblasti fyzikálně-chemických zkoušek a vzorkování. Tento dokument je  přílohou  k dokumentu 11_01-P040 Návod pro tvorbu přílohy osvědčení o akreditaci  a měl by být využíván chemickými laboratořemi při tvorbě a harmonizaci těchto příloh.

8.2.2010

Vzhledem k rostoucímu zájmu  chemických  laboratoří o akreditaci komerčně dostupných metod zkoušení ("ready-to-use test kit methods") vypracovala v roce 2007 technická komise pro chemické zkoušky dokument, který upřesňuje požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 17025 pro akreditaci těchto metod. Dokument upozorňuje také na nutnost uvedení použití kitu pro stanovení konkrétního analytu v příloze Osvědčení o akreditaci - v názvu i identifikaci metody. Tento dokument byl podroben přezkoumání a aktualizován, změny jsou v dokumentu vyznačeny. Více informací zde.

1.7.2009

Český institut pro akreditaci, o.p.s. k datu 1.7.2009 vydává změnový list 01/09 k MPA 30-03-07 "Politika ČIA pro účast v národních a mezinárodních aktivitách v oblasti zkoušení způsobilosti", který upřesňuje požadavky ČIA na účast v mezilaboratorních porovnánání zkoušek (Příloha tohoto MPA - Národní dodatek).

1.7.2009

Do  balíčku dokumentů ke stažení  pro zkušební laboratoře byl přidán dokument 11_01-P040 "Návod pro tvorbu přílohy osvědčení o akreditaci"

19.6.2009

ČIA zpřesňuje termín zahájení posuzování pro zkušební laboratoře provádějících měření emisí podle technické specifikace ČSN P CEN/TS 15675:2009 Kvalita ovzduší - Měření emisí ze stacionárních zdrojů - Použití EN ISO/IEC 17025:2005 pro periodická měření emisí.  Více informací zde .

20.2.2009

Organizace ISO, ILAC a IAF přijaly Společné komuniké k požadavkům na systém managementu řízení ISO/IEC 17025. Společné komuniké v originálním znění a jeho překlad je  umístěn  zde   . Společné komuniké bylo  dopisem zasláno laboratořím akreditovaným podle ČSN EN ISO/IEC 17025.

12.5.2008

Od konce dubna 2008 poskytuje "European co-operation for Accreditation" na svých internetových stránkách http://db.european-accreditation.org/ službu, která umožňuje vyhledávání akreditovaných zkušebních laboratoří v Evropě podle typu zkušební činnosti a podle zkoušeného produktu/matrice (v anglickém jazyce). Umožněno je také fulltextové vyhledávání v anglickém jazyce i v jazyce země, v které byla laboratoř akreditována. 
Český institut pro akreditaci, o.p.s. je pátým akreditačním orgánem, který se připojil k této vyhledávací službě. V současné době lze na výše uvedené adrese vyhledat jakoukoli zkušební laboratoř akreditovanou ČIA nebo dalšími akreditačními orgány (DAR-BMWI /Německo, DANAK/Dánsko, ENAC/Španělsko a SNAS/Slovensko) včetně všech kontaktních údajů a podrobných informací o rozsahu akreditace laboratoře.

1.5.2008

Český institut pro akreditaci, o.p.s. vydal novelizovaný metodický pokyn k akreditaci MPA 30-02-08 - Návaznost měřidel a výsledků měření, který je zveřejněn v části Dokumenty MPA.

1.2.2008

Český institut pro akreditaci, o.p.s. oznamuje, že v roce 2007 vydala organizace ILAC dokument ILAC-G24:2007 "Pokyny pro stanovení kalibračních intervalů měřících přístrojů", který popisuje, jak by měla laboratoř, zejména při vytváření svého kalibračního systému, stanovit kalibrační intervaly. Dokument určuje a popisuje metody, jež jsou k dispozici a jsou známé pro vyhodnocení kalibračních intervalů. Překlad dokumentu je pod názvem ILAC G24 zveřejněn v části Dokumenty ke stažení včetně ceníku - Dokumenty EA, ILAC, IAF a FAB.

1.1.2008

Český institut pro akreditaci, o.p.s. zavedl od 1.1.2008 v oblasti akreditace zkušebních laboratoří akreditaci výpočtových metod. V této souvislosti byl vydán Změnový list 01/07 k MPA 10-01-05.

Informace o programech zkoušení způsobilosti najdete zde.

Dokumenty ke stažení jsou k dispozici zde.