Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

Fyzikálně-mechanické laboratoře

"Akreditací se rozumí oficiální uznání (reprezentované vydáním Osvědčení o akreditaci), že subjekt akreditace  je způsobilý provádět specifické činnosti."

Akreditace zkušebních laboratoří je prováděna podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Posuzování shody - Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří a podle dokumentu MPA 10-01-05 Metodické pokyny pro akreditaci, k aplikaci normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 v akreditačním systému České republiky.

Garant pro stavební, fyzikálně-mechanické a ostatní zkušební laboratoře:
Ing. Zdeňka Drdová 272 096 219,  724 797 766

drdovaz (at) cai (dot) cz

Zástupce garanta pro stavební, fyzikálně-mechanické a ostatní zkušební laboratoře:
Ing. Pavel Nosek 272 096 217,  724 684 130 nosekp (at) cai (dot) cz
Informační dopisy
Rozbalit
29.6.2017

Vážení zákazníci, vzhledem k tomu, že převážná většina akreditovaných stavebních laboratoří nabízí v rozsahu akreditace i "Rázovou zatěžovací zkoušku lehkou dynamickou deskou" podle normy ČSN 73 6192 (metoda C), dovolte, abych vás v přiloženém dopise informovala o skutečnosti, která je zásadní pro realizaci návaznosti tohoto měření.

pdf

21.6.2010

Technická komise pro fyzikálně - chemické zkoušky vypracovala dokument, ve  kterém  je uvedena řada příkladů,  jak  definovat rozsah akreditace  v příloze Osvědčení o akreditaci  v oblasti fyzikálně-chemických zkoušek a vzorkování. Tento dokument je  přílohou  k dokumentu 11_01-P040 Návod pro tvorbu přílohy osvědčení o akreditaci  a měl by být využíván chemickými laboratořemi při tvorbě a harmonizaci těchto příloh.

8.2.2010

Vzhledem k rostoucímu zájmu  chemických  laboratoří o akreditaci komerčně dostupných metod zkoušení ("ready-to-use test kit methods") vypracovala v roce 2007 technická komise pro chemické zkoušky dokument, který upřesňuje požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 17025 pro akreditaci těchto metod. Dokument upozorňuje také na nutnost uvedení použití kitu pro stanovení konkrétního analytu v příloze Osvědčení o akreditaci - v názvu i identifikaci metody. Tento dokument byl podroben přezkoumání a aktualizován, změny jsou v dokumentu vyznačeny. Více informací zde.

1.7.2009

Český institut pro akreditaci, o.p.s. k datu 1.7.2009 vydává změnový list 01/09 k MPA 30-03-07 "Politika ČIA pro účast v národních a mezinárodních aktivitách v oblasti zkoušení způsobilosti", který upřesňuje požadavky ČIA na účast v mezilaboratorních porovnánání zkoušek (Příloha tohoto MPA - Národní dodatek).

1.7.2009

Do  balíčku dokumentů ke stažení  pro zkušební laboratoře byl přidán dokument 11_01-P040 "Návod pro tvorbu přílohy osvědčení o akreditaci"

19.6.2009

ČIA zpřesňuje termín zahájení posuzování pro zkušební laboratoře provádějících měření emisí podle technické specifikace ČSN P CEN/TS 15675:2009 Kvalita ovzduší - Měření emisí ze stacionárních zdrojů - Použití EN ISO/IEC 17025:2005 pro periodická měření emisí.  Více informací zde .

20.2.2009

Organizace ISO, ILAC a IAF přijaly Společné komuniké k požadavkům na systém managementu řízení ISO/IEC 17025. Společné komuniké v originálním znění a jeho překlad je  umístěn  zde   . Společné komuniké bylo  dopisem zasláno laboratořím akreditovaným podle ČSN EN ISO/IEC 17025.

12.5.2008

Od konce dubna 2008 poskytuje "European co-operation for Accreditation" na svých internetových stránkách http://db.european-accreditation.org/ službu, která umožňuje vyhledávání akreditovaných zkušebních laboratoří v Evropě podle typu zkušební činnosti a podle zkoušeného produktu/matrice (v anglickém jazyce). Umožněno je také fulltextové vyhledávání v anglickém jazyce i v jazyce země, v které byla laboratoř akreditována. 
Český institut pro akreditaci, o.p.s. je pátým akreditačním orgánem, který se připojil k této vyhledávací službě. V současné době lze na výše uvedené adrese vyhledat jakoukoli zkušební laboratoř akreditovanou ČIA nebo dalšími akreditačními orgány (DAR-BMWI /Německo, DANAK/Dánsko, ENAC/Španělsko a SNAS/Slovensko) včetně všech kontaktních údajů a podrobných informací o rozsahu akreditace laboratoře.

1.5.2008

Český institut pro akreditaci, o.p.s. vydal novelizovaný metodický pokyn k akreditaci MPA 30-02-08 - Návaznost měřidel a výsledků měření, který je zveřejněn v části Dokumenty MPA.

1.2.2008

Český institut pro akreditaci, o.p.s. oznamuje, že v roce 2007 vydala organizace ILAC dokument ILAC-G24:2007 "Pokyny pro stanovení kalibračních intervalů měřících přístrojů", který popisuje, jak by měla laboratoř, zejména při vytváření svého kalibračního systému, stanovit kalibrační intervaly. Dokument určuje a popisuje metody, jež jsou k dispozici a jsou známé pro vyhodnocení kalibračních intervalů. Překlad dokumentu je pod názvem ILAC G24 zveřejněn v části Dokumenty ke stažení včetně ceníku - Dokumenty EA, ILAC, IAF a FAB.

1.1.2008

Český institut pro akreditaci, o.p.s. zavedl od 1.1.2008 v oblasti akreditace zkušebních laboratoří akreditaci výpočtových metod. V této souvislosti byl vydán Změnový list 01/07 k MPA 10-01-05.

Informace o programech zkoušení způsobilosti najdete zde.

Dokumenty L
Stáhnout všechny dokumenty
Zobrazit/skrýt dokumenty
Označení Název Platí od
11_01-P501 Objednávka posouzení dokumentace systému managementu 1.1.2018 Stáhnout
11_01-P502a Návod na podání Žádosti 1.1.2018 Stáhnout
11_01-P502b Návod na podání Návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy 1.1.2018 Stáhnout
11_01-P503 Žádost SŘ 1.1.2018 Stáhnout
11_01-P504 Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy 1.1.2018 Stáhnout
11_01-P504 Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy 18.1.2018 Stáhnout
11_01-P505_L Návod na zpracování přílohy č. 2 1.12.2015 Stáhnout
11_01-P505_L_RM Návod na zpracování přílohy č.2 1.12.2015 Stáhnout
11_01-P506_L Příloha č. 2 1.12.2015 Stáhnout
11_01-P506_L_RM Příloha č. 2 1.12.2015 Stáhnout
11_01-P507_L Návod na zpracování přílohy č. 3 5.9.2016 Stáhnout
11_01-P507_L_RM Návod na zpracování přílohy č. 3 1.12.2015 Stáhnout
11_01-P508_L Příloha č. 3 1.4.2017 Stáhnout
11_01-P508_L_RM Příloha č. 3 1.1.2017 Stáhnout
11_01-P509 Příloha č. 6 Zpráva o účasti v PT_SŘ 1.12.2015 Stáhnout
11_01-P510_L Dotazník ZL a KL 1.12.2015 Stáhnout
11_01-P510_L_Emise Dotazník ZL-Emise 1.12.2015 Stáhnout
Dokumenty MPA
Stáhnout všechny dokumenty
Zobrazit/skrýt dokumenty
Označení Název Platí od
MPA 00-01-17 Základní pravidla akreditačního procesu 1.1.2018 Stáhnout
MPA 00-02-15 Seznam dokumentů k MPA 00-02-15, verze 11 26.1.2018 Stáhnout
MPA 00-02-15 Předpisová základna akreditačního procesu 5.6.2015 Stáhnout
MPA 00-02-15 Seznam dokumentů k MPA 00-02-15, verze 10 15.6.2017 Stáhnout
MPA 00-03-16 Pravidla pro vyřizování námitek, odvolání a stížností 6.1.2016 Stáhnout
MPA 00-04-17 Pravidla používání odkazu na akreditaci 1.1.2018 Stáhnout
MPA 00-06-12 Zjištění z posuzování a jejich klasifikace 1.1.2012 Stáhnout
MPA 00-08-18 Rozsah posuzování 1.1.2018 Stáhnout
MPA 00-09-15 Flexibilní rozsah akreditace 15.10.2015 Stáhnout
MPA 10-01-17 K aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Posuzování shody – Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří v akreditačním systému České republiky 1.1.2018 Stáhnout
MPA 10-03-17 K aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 a TNI Pokynu ISO 34:2013 pro posouzení způsobilosti výrobců referenčních materiálů v akreditačním systému ČR 1.1.2018 Stáhnout
MPA 30-02-13 Politika ČIA pro metrologickou návaznost výsledků měření 1.12.2013 Stáhnout
MPA 30-03-15 Politika ČIA pro účast v národních a mezinárodních aktivitách v oblasti zkoušení způsobilosti 15.6.2015 Stáhnout
Dokumenty EA, ILAC, IAF a FALB
Stáhnout všechny dokumenty
Zobrazit/skrýt dokumenty
Označení Název Platí od
EA-02/13 M:2012 Politika EA v oblasti přeshraniční akreditace a postup pro přeshraniční spolupráci mezi členy EA (EA Cross Border Accreditation Policy and Procedure for Cross Border Cooperation between EA Members, October 2012) 1.5.2014 Stáhnout
EA-02/15 M:2008 Požadavky EA na akreditaci s flexibilním rozsahem (EA Requirements for the Accreditation of Flexible Scopes, July 08) 1.7.2009 Stáhnout
EA-02/17 M:2016 Dokument EA pro akreditaci pro účely oznámení (EA Document on Accreditation for Notification Purposes, November 2016) 23.11.2016 Stáhnout
EA-03/04 G:2001 Využití zkoušení způsobilosti jako nástroje pro akreditaci v oblasti zkoušení (Use of Proficiency Testing as a Tool for Accreditation in Testing, AUG 2001) 5.10.2006 Stáhnout
EA-04/02 M:2013 Vyjádření nejistoty měření při kalibraci (Evaluation of the Uncertainty of Measurement In Calibration, September 2013) 1.5.2014 Stáhnout
EA-04/14 INF:2003 Výběr a užití referenčních materiálů ( The Selection and Use of Reference Materials, FEB 2003) 5.10.2006 Stáhnout
EA-04/15 G:2015 Akreditace v oblasti nedestruktivního zkoušení (Accreditation For Non-Destructive Testing, May 2015 rev01) 1.4.2016 Stáhnout
EA-04/16 G:2003 Směrnice EA o vyjadřování nejistoty v kvantitativním zkoušení (EA Guidelines on the Expression of Uncertainty in Quantitative testing, DEC 2003) 5.10.2006 Stáhnout
EA-04/18 INF:2010 Návod k určení úrovně a četnosti účasti ve zkoušení způsobilosti (Guidance on the level and frequency of proficiency testing participation, June 2010) 15.1.2011 Stáhnout
IAF MD10:2013 Závazný dokument IAF pro posuzování managementu odborné způsobilosti certifikačních orgánů podle ISO/IEC 17021:2011 (IAF Mandatory Document for Assessment of Certification Body Management of Competence in Accordance with ISO/IEC 17021:2011, February 2013) 3.9.2014 Stáhnout
IAF MD12:2016 Akreditace orgánů posuzování shody působících ve více zemích (Accreditation Assessment of Conformity Assessment Bodies, January 2016) 7.1.2016 Stáhnout
IAF MD18:2015 Závazný dokument IAF pro aplikaci ISO/IEC 17021:2011 v sektoru managementu služeb (ISO/IEC 20000-1) (IAF Mandatory Document for Application of ISO/IEC 17021:2011 in the Service Management Sector (ISO/IEC 20000-1), January 2015) 12.8.2015 Stáhnout
IAF/ILAC-A5:11/2013 IAF/ILAC MLA/MRA: Aplikace ISO/IEC 17011:2004 (IAF/ILAC MLA/MRA: Application of ISO/IEC 17011:2004, 2013) 1.11.2014 Stáhnout
ILAC-G08:03/2009 Pokyny k uvádění shody se specifikací (Guidelines on the Reporting of Compliance with Specification, 2009) 1.10.2009 Stáhnout
ILAC-G17:2002 Zavádění koncepce stanovení nejistot zkoušení v návaznosti na aplikaci normy ISO/IEC 17025 (Introducing the Concept of Uncertainty of Measurement in Testing in Association with the Application of the Standard ISO/IEC 17025, 2002) 5.10.2006 Stáhnout
ILAC-G18:04/2010 Pokyny pro stanovení rozsahu akreditace laboratoří (Guideline for the Formulation of Scopes of Accreditation for Laboratories) 20.10.2011 Stáhnout
ILAC-G19:08/2014 Moduly ve forenzním procesu (Modules in a Forensic Science Process, 08/2014) 12.2.2016 Stáhnout
ILAC-G21:09/2012 Přeshraniční akreditace - Zásady pro spolupráci (Cross-Frontier Accreditation - Principles for Cooperation, 2012) 1.5.2014 Stáhnout
ILAC-G24:2007 Pokyny pro stanovení kalibračních intervalů měřicích přístrojů (Guidelines for the determination of calibration intervals of measuring instruments, 2007) 1.2.2008 Stáhnout
ILAC-P09:06/2014 Politika ILAC pro účast v aktivitách zkoušení způsobilosti (ILAC Policy for Participation in Proficiency Testing Activities, 06/2014) 15.1.2016 Stáhnout
ILAC-P10:01/2013 Politika ILAC pro návaznost výsledků měření (ILAC Policy on the Traceability of measurement Result) 1.12.2013 Stáhnout
ILAC-P14:01/2013 Politika ILAC pro nejistoty při kalibraci (ILAC Policy for Uncertainty in Calibration) 15.5.2013 Stáhnout