Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

Chemické a mikrobiologické laboratoře

Akreditací se rozumí oficiální uznání (reprezentované vydáním Osvědčení o akreditaci), že subjekt akreditace  je způsobilý provádět specifické činnosti.

Akreditace zkušebních laboratoří je prováděna podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří a podle dokumentu MPA 10-01-18 Metodické pokyny pro akreditaci k aplikaci uvedené normy v akreditačním systému České republiky. Pro již udělené akreditace se pro dozorovou činnost využívá normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Posuzování shody - Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří a dokumentu MPA 10-01-17 Metodické pokyny pro akreditaci, k její aplikaci.

Na základě rozhodnutí generálního shromáždění EA (European co-operation for Accreditation) je možné provádět posouzení zkušebních laboratoří pro měření emisí podle normy  ČSN EN ISO/IEC 17025 vždy pouze v kombinaci s ČSN P CEN/TS 15675:2009.

Garant pro chemické a mikrobiologické zkušební laboratoře:
Ing. Gabriela Šimonová 272 096 212, 724 773 655 simonovag (at) cai (dot) cz
Zástupce garanta pro chemické a mikrobiologické zkušební laboratoře:
Ing. Eva Klokočníková 272 096 213, 724 773 655 klokocnikovae (at) cai (dot) cz
   
Informační dopisy
Rozbalit
1.6.2018

Na základě Resoluce EA 2018 (41) 27 schválené na 41. zasedání General Assembly Evropské akreditace (EA) konaného ve dnech 16. a 17.5.2018 v Sofii bude Český institut pro akreditaci, o.p.s. v oblasti zkušebních laboratoří provádějících periodická měření emisí používat ČSN P CEN/TS 15675:2009 ve spojení s odpovídajícími kritérii ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 pro prokázání plnění požadavků technické specifikace.

Odkaz na kompletní znění Resoluce EA ( /media/78052/ai_16-eaga-18-60-ga41-resolutions-17may2018rev-1-.pdf).

24.4.2018

Český institut pro akreditaci, o.p.s. oznamuje zavedení služby posuzování dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 od 1.5.2018. V dopisu přiloženém k této zprávě jsou uvedeny souhrnné informace týkající se implementace revidované normy.

pdf

1.3.2018

Český institut pro akreditaci, o.p.s. se připravuje na zavedení akreditace podle revidované normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018, která by měla být publikována v dubnu tohoto roku.

V dopisu přiloženém k této zprávě jsou uvedeny základní informace, které jsou podstatné pro činnost Vaší laboratoře s ohledem na platnost akreditace a přeposouzení na revidovanou verzi normy.

pdf

22.1.2018

Upozornění laboratořím poskytujícím senzorické zkoušení:

Na www.cai.cz byl v sekci Dokumenty ke stažení/Dokumenty EA, ILAC, IAF a FALB uveřejněn český překlad dokumentu EA 04/09 G:2017 Akreditace laboratoří působících v oblasti senzorického zkoušení. Změny v dokumentu oproti původní verzi byly prezentovány na Semináři pro senzorické laboratoře dne 29.3.2017. 

2.8.2016

Upozornění laboratořím poskytujícím kvantifikaci GMO:

Garant rozvoje akreditace upozorňuje laboratoře poskytující kvantifikaci GMO v potravinách, krmivech, semenech a částech rostlin, které využívají flexibilní rozsah akreditace na dokument JRC Technical Reports, European technical guidance document for the flexible scope accreditation of laboratories quantifying GMOs, Joint Research Centre, IRMM, 2014 - 2nd  viz příloha.

Tento dokument bude ČIA využíván při posouzení laboratoří v této oblasti.

pdf 

18.11.2015

Informace z technické komise pro mikrobiologii

 pdf 

 

 

5.5.2015

V souvislosti s novým vydáním normy ČSN EN ISO 9308-1 Kvalita vod - Stanovení Escherichia coli a koliformních bakterií - Část 1: Metoda membránových filtrů pro vody s nízkým obsahem doprovodné mikroflóry v dubnu 2015 oznamujeme, že akreditované laboratoře mohou tuto normu zavést do svého systému v rámci nastaveného procesu zavedení aktuálních norem identifikujících zkušební postupy. Aktualizovaný postup bude posouzen v rámci nejbližší pravidelné dozorové návštěvy.

Vzhledem k tomu, že zkoušení podle poslední verze normy může poskytovat rozdílné výsledky oproti verzi ze září 2001, doporučujeme laboratořím uvádění datace normy na výstupních dokumentech (protokolech o zkoušce) pro zákazníky. Před zavedením aktuální normy do systému laboratoře by se laboratoř měla úspěšně zúčastnit mezilaboratorního porovnávání podle ČSN EN ISO 9308-1:2015.

22.12.2014

Stanovisko ČIA k akreditaci měřicích metod v oboru pracovního lékařství

Na základě stanoviska Společnosti pracovního lékařství České lékařské společnosti J.E. Purkyně ze dne 8.12.2014 (viz příloha) oznamujeme, že ČIA nebude registrovat žádosti o posouzení postupů pro fyzické, psychické a zrakové zátěže. Ze společného jednání zástupců ČIA a SPL ČLS JEP vyplynulo, že tyto postupy nemohou splňovat požadavky pro akreditaci podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005.

 

19.11.2014

Informace z Technické komise pro fyzikálně chemické zkoušení - Vinařské laboratoře

pdf

18.11.2014

Informace z Technické komise pro fyzikálně chemické zkoušení - Pasivní vzorkovače

pdf           

18.11.2014

Informace z Technické komise pro fyzikálně chemické zkoušení - Součtové parametry

pdf

21.7.2014

Informace ze zasedání Technické komise pro měření emisí:

1) Komise se usnesla na závěru, že seznamy jednotlivých VOC není nutné udávat na přílohách osvědčení o akreditaci (postup beze změn). Tyto seznamy však musí být dostupné v laboratořích, musí být řízeny a mají být předmětem prověřování odborných posuzovatelů.

2) Komise upozorňuje, že revidovaná norma ČSN EN 12619:2013 "Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace celkového plynného organického uhlíku - Kontinuální metoda využívající plamenový ionizační detektor" klade na laboratoře nové odborné požadavky, které musí laboratoře postupující dle této verze normy splňovat, což musí být předmětem posouzení této zkoušky.

18.12.2013

Dokument 11_01-P040 Návod pro tvorbu tvorbu přílohy osvědčení o akreditaci byl nahrazen dokumentem Návod na zpracování přílohy č.3, který je také dostupný v sekci Chemické a mikrobiologické laboratoře/Dokumenty ZL.

1.2.2012

Stanovisko ČIA k subdodavatelsky zajištěným zkouškám/metodám v emisních laboratořích.

2.12.2010

Stanovisko technické komise pro měření emisí k požadavku na kalibrační interval pro vybraná měřidla.

21.6.2010

Technická komise pro fyzikálně - chemické zkoušky vypracovala dokument, ve  kterém  je uvedena řada příkladů,  jak  definovat rozsah akreditace  v příloze Osvědčení o akreditaci  v oblasti fyzikálně-chemických zkoušek a vzorkování. Tento dokument je  přílohou  k dokumentu 11_01-P040 Návod pro tvorbu přílohy osvědčení o akreditaci  a měl by být využíván chemickými laboratořemi při tvorbě a harmonizaci těchto příloh.

20.4.2010

Stanovisko technické komise pro měření emisí ke sjednocení názvů akreditovaných zkoušek s požadavky autorizace MŽP.

8.2.2010

Vzhledem k rostoucímu zájmu  chemických  laboratoří o akreditaci komerčně dostupných metod zkoušení ("ready-to-use test kit methods") vypracovala v roce 2007 technická komise pro chemické zkoušky dokument, který upřesňuje požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 17025 pro akreditaci těchto metod. Dokument upozorňuje také na nutnost uvedení použití kitu pro stanovení konkrétního analytu v příloze Osvědčení o akreditaci - v názvu i identifikaci metody. Tento dokument byl podroben přezkoumání a aktualizován, změny jsou v dokumentu vyznačeny. Více informací zde.

1.7.2009

Český institut pro akreditaci, o.p.s. k datu 1.7.2009 vydává změnový list 01/09 k MPA 30-03-07 "Politika ČIA pro účast v národních a mezinárodních aktivitách v oblasti zkoušení způsobilosti", který upřesňuje požadavky ČIA na účast v mezilaboratorních porovnánání zkoušek (Příloha tohoto MPA - Národní dodatek).

1.7.2009

Do  balíčku dokumentů ke stažení  pro zkušební laboratoře byl přidán dokument 11_01-P040 "Návod pro tvorbu přílohy osvědčení o akreditaci"

19.6.2009

ČIA zpřesňuje termín zahájení posuzování pro zkušební laboratoře provádějících měření emisí podle technické specifikace ČSN P CEN/TS 15675:2009 Kvalita ovzduší - Měření emisí ze stacionárních zdrojů - Použití EN ISO/IEC 17025:2005 pro periodická měření emisí.  Více informací zde .

20.2.2009

Organizace ISO, ILAC a IAF přijaly Společné komuniké k požadavkům na systém managementu řízení ISO/IEC 17025. Společné komuniké v originálním znění a jeho překlad je  umístěn zde  . Společné komuniké bylo dopisem zasláno laboratořím akreditovaným podle ČSN EN ISO/IEC 17025.

12.5.2008

Od konce dubna 2008 poskytuje "European co-operation for Accreditation" na svých internetových stránkách http://db.european-accreditation.org/ službu, která umožňuje vyhledávání akreditovaných zkušebních laboratoří v Evropě podle typu zkušební činnosti a podle zkoušeného produktu/matrice (v anglickém jazyce). Umožněno je také fulltextové vyhledávání v anglickém jazyce i v jazyce země, v které byla laboratoř akreditována.
Český institut pro akreditaci, o.p.s. je pátým akreditačním orgánem, který se připojil k této vyhledávací službě. V současné době lze na výše uvedené adrese vyhledat jakoukoli zkušební laboratoř akreditovanou ČIA nebo dalšími akreditačními orgány (DAR-BMWI /Německo, DANAK/Dánsko, ENAC/Španělsko a SNAS/Slovensko) včetně všech kontaktních údajů a podrobných informací o rozsahu akreditace laboratoře.

1.5.2008

Český institut pro akreditaci, o.p.s. vydal novelizovaný metodický pokyn k akreditaci MPA 30-02-08 - Návaznost měřidel a výsledků měření, který je zveřejněn v části Dokumenty MPA.

1.2.2008

Český institut pro akreditaci, o.p.s. oznamuje, že v roce 2007 vydala organizace ILAC dokument ILAC-G24:2007 "Pokyny pro stanovení kalibračních intervalů měřících přístrojů", který popisuje, jak by měla laboratoř, zejména při vytváření svého kalibračního systému, stanovit kalibrační intervaly. Dokument určuje a popisuje metody, jež jsou k dispozici a jsou známé pro vyhodnocení kalibračních intervalů. Překlad dokumentu je pod názvem ILAC G24 zveřejněn v části Dokumenty ke stažení včetně ceníku - Dokumenty EA, ILAC, IAF a FAB.

1.1.2008

Český institut pro akreditaci, o.p.s. zavedl od 1.1.2008 v oblasti akreditace zkušebních laboratoří akreditaci výpočtových metod. V této souvislosti byl vydán Změnový list 01/07 k MPA 10-01-05.

Informace o programech zkoušení způsobilosti najdete zde.

Dokumenty ke stažení jsou k dispozici zde.