Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

Chemické a mikrobiologické laboratoře

Akreditací se rozumí oficiální uznání (reprezentované vydáním Osvědčení o akreditaci), že subjekt akreditace  je způsobilý provádět specifické činnosti.

Akreditace zkušebních laboratoří je prováděna podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Posuzování shody - Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří a podle dokumentu MPA 10-01-05 Metodické pokyny pro akreditaci, k aplikaci normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 v akreditačním systému České republiky.

Na základě rozhodnutí generálního shromáždění EA (European co-operation for Accreditation) je možné provádět posouzení zkušebních laboratoří pro měření emisí podle normy  ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Posuzování shody - Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří vždy pouze v kombinaci s ČSN P CEN/TS 15675:2009 Kvalita ovzduší - Měření emisí ze stacionárních zdrojů - Použití EN ISO/IEC 17025:2005 pro periodická měření emisí.

Garant pro chemické a mikrobiologické zkušební laboratoře:
Ing. Gabriela Šimonová 272 096 212, 724 773 655 simonovag (at) cai (dot) cz
Zástupce garanta pro chemické a mikrobiologické zkušební laboratoře:
Ing. Eva Klokočníková 272 096 213, 724 773 655 klokocnikovae (at) cai (dot) cz
   
Informační dopisy
Rozbalit
18.11.2015

Informace z technické komise pro mikrobiologii

 pdf 

 

 

5.5.2015

V souvislosti s novým vydáním normy ČSN EN ISO 9308-1 Kvalita vod - Stanovení Escherichia coli a koliformních bakterií - Část 1: Metoda membránových filtrů pro vody s nízkým obsahem doprovodné mikroflóry v dubnu 2015 oznamujeme, že akreditované laboratoře mohou tuto normu zavést do svého systému v rámci nastaveného procesu zavedení aktuálních norem identifikujících zkušební postupy. Aktualizovaný postup bude posouzen v rámci nejbližší pravidelné dozorové návštěvy.

Vzhledem k tomu, že zkoušení podle poslední verze normy může poskytovat rozdílné výsledky oproti verzi ze září 2001, doporučujeme laboratořím uvádění datace normy na výstupních dokumentech (protokolech o zkoušce) pro zákazníky. Před zavedením aktuální normy do systému laboratoře by se laboratoř měla úspěšně zúčastnit mezilaboratorního porovnávání podle ČSN EN ISO 9308-1:2015.

22.12.2014

Stanovisko ČIA k akreditaci měřicích metod v oboru pracovního lékařství

Na základě stanoviska Společnosti pracovního lékařství České lékařské společnosti J.E. Purkyně ze dne 8.12.2014 (viz příloha) oznamujeme, že ČIA nebude registrovat žádosti o posouzení postupů pro fyzické, psychické a zrakové zátěže. Ze společného jednání zástupců ČIA a SPL ČLS JEP vyplynulo, že tyto postupy nemohou splňovat požadavky pro akreditaci podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005.

 

19.11.2014

Informace z Technické komise pro fyzikálně chemické zkoušení - Vinařské laboratoře

pdf

18.11.2014

Informace z Technické komise pro fyzikálně chemické zkoušení - Pasivní vzorkovače

pdf           

18.11.2014

Informace z Technické komise pro fyzikálně chemické zkoušení - Součtové parametry

pdf

21.7.2014

Informace ze zasedání Technické komise pro měření emisí:

1) Komise se usnesla na závěru, že seznamy jednotlivých VOC není nutné udávat na přílohách osvědčení o akreditaci (postup beze změn). Tyto seznamy však musí být dostupné v laboratořích, musí být řízeny a mají být předmětem prověřování odborných posuzovatelů.

2) Komise upozorňuje, že revidovaná norma ČSN EN 12619:2013 "Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace celkového plynného organického uhlíku - Kontinuální metoda využívající plamenový ionizační detektor" klade na laboratoře nové odborné požadavky, které musí laboratoře postupující dle této verze normy splňovat, což musí být předmětem posouzení této zkoušky.

18.12.2013

Dokument 11_01-P040 Návod pro tvorbu tvorbu přílohy osvědčení o akreditaci byl nahrazen dokumentem Návod na zpracování přílohy č.3, který je také dostupný v sekci Chemické a mikrobiologické laboratoře/Dokumenty ZL.

1.2.2012

Stanovisko ČIA k subdodavatelsky zajištěným zkouškám/metodám v emisních laboratořích.

2.12.2010

Stanovisko technické komise pro měření emisí k požadavku na kalibrační interval pro vybraná měřidla.

21.6.2010

Technická komise pro fyzikálně - chemické zkoušky vypracovala dokument, ve  kterém  je uvedena řada příkladů,  jak  definovat rozsah akreditace  v příloze Osvědčení o akreditaci  v oblasti fyzikálně-chemických zkoušek a vzorkování. Tento dokument je  přílohou  k dokumentu 11_01-P040 Návod pro tvorbu přílohy osvědčení o akreditaci  a měl by být využíván chemickými laboratořemi při tvorbě a harmonizaci těchto příloh.

20.4.2010

Stanovisko technické komise pro měření emisí ke sjednocení názvů akreditovaných zkoušek s požadavky autorizace MŽP.

8.2.2010

Vzhledem k rostoucímu zájmu  chemických  laboratoří o akreditaci komerčně dostupných metod zkoušení ("ready-to-use test kit methods") vypracovala v roce 2007 technická komise pro chemické zkoušky dokument, který upřesňuje požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 17025 pro akreditaci těchto metod. Dokument upozorňuje také na nutnost uvedení použití kitu pro stanovení konkrétního analytu v příloze Osvědčení o akreditaci - v názvu i identifikaci metody. Tento dokument byl podroben přezkoumání a aktualizován, změny jsou v dokumentu vyznačeny. Více informací zde.

1.7.2009

Český institut pro akreditaci, o.p.s. k datu 1.7.2009 vydává změnový list 01/09 k MPA 30-03-07 "Politika ČIA pro účast v národních a mezinárodních aktivitách v oblasti zkoušení způsobilosti", který upřesňuje požadavky ČIA na účast v mezilaboratorních porovnánání zkoušek (Příloha tohoto MPA - Národní dodatek).

1.7.2009

Do  balíčku dokumentů ke stažení  pro zkušební laboratoře byl přidán dokument 11_01-P040 "Návod pro tvorbu přílohy osvědčení o akreditaci"

19.6.2009

ČIA zpřesňuje termín zahájení posuzování pro zkušební laboratoře provádějících měření emisí podle technické specifikace ČSN P CEN/TS 15675:2009 Kvalita ovzduší - Měření emisí ze stacionárních zdrojů - Použití EN ISO/IEC 17025:2005 pro periodická měření emisí.  Více informací zde .

20.2.2009

Organizace ISO, ILAC a IAF přijaly Společné komuniké k požadavkům na systém managementu řízení ISO/IEC 17025. Společné komuniké v originálním znění a jeho překlad je  umístěn zde  . Společné komuniké bylo dopisem zasláno laboratořím akreditovaným podle ČSN EN ISO/IEC 17025.

12.5.2008

Od konce dubna 2008 poskytuje "European co-operation for Accreditation" na svých internetových stránkách http://db.european-accreditation.org/ službu, která umožňuje vyhledávání akreditovaných zkušebních laboratoří v Evropě podle typu zkušební činnosti a podle zkoušeného produktu/matrice (v anglickém jazyce). Umožněno je také fulltextové vyhledávání v anglickém jazyce i v jazyce země, v které byla laboratoř akreditována.
Český institut pro akreditaci, o.p.s. je pátým akreditačním orgánem, který se připojil k této vyhledávací službě. V současné době lze na výše uvedené adrese vyhledat jakoukoli zkušební laboratoř akreditovanou ČIA nebo dalšími akreditačními orgány (DAR-BMWI /Německo, DANAK/Dánsko, ENAC/Španělsko a SNAS/Slovensko) včetně všech kontaktních údajů a podrobných informací o rozsahu akreditace laboratoře.

1.5.2008

Český institut pro akreditaci, o.p.s. vydal novelizovaný metodický pokyn k akreditaci MPA 30-02-08 - Návaznost měřidel a výsledků měření, který je zveřejněn v části Dokumenty MPA.

1.2.2008

Český institut pro akreditaci, o.p.s. oznamuje, že v roce 2007 vydala organizace ILAC dokument ILAC-G24:2007 "Pokyny pro stanovení kalibračních intervalů měřících přístrojů", který popisuje, jak by měla laboratoř, zejména při vytváření svého kalibračního systému, stanovit kalibrační intervaly. Dokument určuje a popisuje metody, jež jsou k dispozici a jsou známé pro vyhodnocení kalibračních intervalů. Překlad dokumentu je pod názvem ILAC G24 zveřejněn v části Dokumenty ke stažení včetně ceníku - Dokumenty EA, ILAC, IAF a FAB.

1.1.2008

Český institut pro akreditaci, o.p.s. zavedl od 1.1.2008 v oblasti akreditace zkušebních laboratoří akreditaci výpočtových metod. V této souvislosti byl vydán Změnový list 01/07 k MPA 10-01-05.

Informace o programech zkoušení způsobilosti najdete zde.

Archiv
Dokumenty ZL
Stáhnout všechny dokumenty
Zobrazit/skrýt dokumenty
Označení Název Platí od
11_01-P501 Objednávka posouzení dokumentace systému managementu 1.1.2018 Stáhnout
11_01-P502a Návod na podání Žádosti 1.1.2018 Stáhnout
11_01-P502b Návod na podání Návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy 1.1.2018 Stáhnout
11_01-P503 Žádost SŘ 1.1.2018 Stáhnout
11_01-P504 Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy 1.1.2018 Stáhnout
11_01-P504 Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy 18.1.2018 Stáhnout
11_01-P505_L Návod na zpracování přílohy č. 2 1.12.2015 Stáhnout
11_01-P505_L_RM Návod na zpracování přílohy č.2 1.12.2015 Stáhnout
11_01-P506_L Příloha č. 2 1.12.2015 Stáhnout
11_01-P506_L_RM Příloha č. 2 1.12.2015 Stáhnout
11_01-P507_L Návod na zpracování přílohy č. 3 5.9.2016 Stáhnout
11_01-P507_L_RM Návod na zpracování přílohy č. 3 1.12.2015 Stáhnout
11_01-P508_L Příloha č. 3 1.4.2017 Stáhnout
11_01-P508_L_RM Příloha č. 3 1.1.2017 Stáhnout
11_01-P509 Příloha č. 6 Zpráva o účasti v PT_SŘ 1.12.2015 Stáhnout
11_01-P510_L Dotazník ZL a KL 1.12.2015 Stáhnout
11_01-P510_L_Emise Dotazník ZL-Emise 1.12.2015 Stáhnout
Dokumenty MPA
Stáhnout všechny dokumenty
Zobrazit/skrýt dokumenty

V této sekci jsou zveřejněny vedle platných znění metodických pokynů pro akreditaci (MPA) ve formátu PDF, které jsou označeny MPA, rovněž konsolidovaná vydání MPA se zapracovanými změnovými listy (označeny jako info ), kde obsah posledního vydaného změnového listu je v textu vyznačen modře. Cílem je usnadnit uživatelům sledování změn v MPA bez zdlouhavého a pracného porovnávání staré a nové verze. Dokumenty označeny info mají pouze informativní charakter a slouží k snadnějšímu vyhledávání změn a rychlejší orientaci v textu.

Označení Název Platí od
MPA 00-01-17 Základní pravidla akreditačního procesu 1.1.2018 Stáhnout
MPA 00-02-15 Seznam dokumentů k MPA 00-02-15, verze 11 26.1.2018 Stáhnout
MPA 00-02-15 Předpisová základna akreditačního procesu 5.6.2015 Stáhnout
MPA 00-02-15 Seznam dokumentů k MPA 00-02-15, verze 10 15.6.2017 Stáhnout
MPA 00-03-16 Pravidla pro vyřizování námitek, odvolání a stížností 6.1.2016 Stáhnout
MPA 00-04-17 Pravidla používání odkazu na akreditaci 1.1.2018 Stáhnout
MPA 00-06-12 Zjištění z posuzování a jejich klasifikace 1.1.2012 Stáhnout
MPA 00-08-18 Rozsah posuzování 1.1.2018 Stáhnout
MPA 00-09-15 Flexibilní rozsah akreditace 15.10.2015 Stáhnout
MPA 10-01-17 K aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Posuzování shody – Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří v akreditačním systému České republiky 1.1.2018 Stáhnout
MPA 10-03-17 K aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 a TNI Pokynu ISO 34:2013 pro posouzení způsobilosti výrobců referenčních materiálů v akreditačním systému ČR 1.1.2018 Stáhnout
MPA 30-02-13 Politika ČIA pro metrologickou návaznost výsledků měření 1.12.2013 Stáhnout
MPA 30-03-15 Politika ČIA pro účast v národních a mezinárodních aktivitách v oblasti zkoušení způsobilosti 15.6.2015 Stáhnout
Dokumenty EA, ILAC, IAF a FALB
Stáhnout všechny dokumenty
Zobrazit/skrýt dokumenty
Označení Název Platí od
EA-02/13 M:2012 Politika EA v oblasti přeshraniční akreditace a postup pro přeshraniční spolupráci mezi členy EA (EA Cross Border Accreditation Policy and Procedure for Cross Border Cooperation between EA Members, October 2012) 1.5.2014 Stáhnout
EA-02/15 M:2008 Požadavky EA na akreditaci s flexibilním rozsahem (EA Requirements for the Accreditation of Flexible Scopes, July 08) 1.7.2009 Stáhnout
EA-02/17 M:2016 Dokument EA pro akreditaci pro účely oznámení (EA Document on Accreditation for Notification Purposes, November 2016) 23.11.2016 Stáhnout
EA-03/04 G:2001 Využití zkoušení způsobilosti jako nástroje pro akreditaci v oblasti zkoušení (Use of Proficiency Testing as a Tool for Accreditation in Testing, AUG 2001) 5.10.2006 Stáhnout
EA-04/02 M:2013 Vyjádření nejistoty měření při kalibraci (Evaluation of the Uncertainty of Measurement In Calibration, September 2013) 1.5.2014 Stáhnout
EA-04/09 G:2003 Akreditace laboratoří působících v oblasti senzorické ho zkoušení (Accreditation for Sensory Testing Laboratories (previously EAL-G16), JULY 2003) 5.10.2006 Stáhnout
EA-04/09 G:2017 Akreditace laboratoří působících v oblasti senzorického zkoušení (Accreditation for Sensory Testing Laboratories, February 2017) 22.1.2018 Stáhnout
EA-04/14 INF:2003 Výběr a užití referenčních materiálů ( The Selection and Use of Reference Materials, FEB 2003) 5.10.2006 Stáhnout
EA-04/16 G:2003 Směrnice EA o vyjadřování nejistoty v kvantitativním zkoušení (EA Guidelines on the Expression of Uncertainty in Quantitative testing, DEC 2003) 5.10.2006 Stáhnout
EA-04/18 INF:2010 Návod k určení úrovně a četnosti účasti ve zkoušení způsobilosti (Guidance on the level and frequency of proficiency testing participation, June 2010) 15.1.2011 Stáhnout
IAF MD10:2013 Závazný dokument IAF pro posuzování managementu odborné způsobilosti certifikačních orgánů podle ISO/IEC 17021:2011 (IAF Mandatory Document for Assessment of Certification Body Management of Competence in Accordance with ISO/IEC 17021:2011, February 2013) 3.9.2014 Stáhnout
IAF MD12:2016 Akreditace orgánů posuzování shody působících ve více zemích (Accreditation Assessment of Conformity Assessment Bodies, January 2016) 7.1.2016 Stáhnout
IAF MD18:2015 Závazný dokument IAF pro aplikaci ISO/IEC 17021:2011 v sektoru managementu služeb (ISO/IEC 20000-1) (IAF Mandatory Document for Application of ISO/IEC 17021:2011 in the Service Management Sector (ISO/IEC 20000-1), January 2015) 12.8.2015 Stáhnout
IAF/ILAC-A5:11/2013 IAF/ILAC MLA/MRA: Aplikace ISO/IEC 17011:2004 (IAF/ILAC MLA/MRA: Application of ISO/IEC 17011:2004, 2013) 1.11.2014 Stáhnout
ILAC-G08:03/2009 Pokyny k uvádění shody se specifikací (Guidelines on the Reporting of Compliance with Specification, 2009) 1.10.2009 Stáhnout
ILAC-G17:2002 Zavádění koncepce stanovení nejistot zkoušení v návaznosti na aplikaci normy ISO/IEC 17025 (Introducing the Concept of Uncertainty of Measurement in Testing in Association with the Application of the Standard ISO/IEC 17025, 2002) 5.10.2006 Stáhnout
ILAC-G18:04/2010 Pokyny pro stanovení rozsahu akreditace laboratoří (Guideline for the Formulation of Scopes of Accreditation for Laboratories) 20.10.2011 Stáhnout
ILAC-G21:09/2012 Přeshraniční akreditace - Zásady pro spolupráci (Cross-Frontier Accreditation - Principles for Cooperation, 2012) 1.5.2014 Stáhnout
ILAC-G24:2007 Pokyny pro stanovení kalibračních intervalů měřicích přístrojů (Guidelines for the determination of calibration intervals of measuring instruments, 2007) 1.2.2008 Stáhnout
ILAC-P09:06/2014 Politika ILAC pro účast v aktivitách zkoušení způsobilosti (ILAC Policy for Participation in Proficiency Testing Activities, 06/2014) 15.1.2016 Stáhnout
ILAC-P10:01/2013 Politika ILAC pro návaznost výsledků měření (ILAC Policy on the Traceability of measurement Result) 1.12.2013 Stáhnout
ILAC-P14:01/2013 Politika ILAC pro nejistoty při kalibraci (ILAC Policy for Uncertainty in Calibration) 15.5.2013 Stáhnout