Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

Inspekční orgány

"Akreditací se rozumí oficiální uznání (reprezentované vydáním Osvědčení o akreditaci), že inspekční orgán je způsobilý provádět inspekce"

Akreditace inspekčních orgánů se řídí požadavky normy  ČSN EN ISO/IEC 17020:2012 (Posuzování shody - Požadavky pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci). Výklad k aplikaci této normy je uveden v dokumentu ILAC-P15:07/2016 - Aplikace normy ISO/IEC 17020:2012 pro akreditaci inspekčních orgánů a MPA 80-01-.. Oba uvedené dokumenty jsou dostupné na webových stránkách ČIA.

Podle postupu, který byl odsouhlasen na zasedání ILAC, byla platnost všech osvědčení, vydaných podle ČSN EN ISO/IEC 17020:2005, ke dni 1.3.2015 ukončena. Důvodem je skutečnost, že byla vydána podle již neplatné normy.

Pokud bude inspekční orgán požadovat akreditaci nestandardních inspekčních metod (nejsou založeny na požadavcích norem, předpisů, evriopských nebo sektorových dokumentů, které jsou obecně uznávány), musí ještě před podáním své žádosti požádat o přezkoumání takové metody. Při přezkoumání nestandardních inspekčních metod budou využity dokumenty EA-01/22A:2016 a MPA 70-01-15 Postup pro prověření podkladů u sektorových certifikačních schémat a nestandardních inspekčních metod.

 

Garant pro oblast inspekčních orgánů:
Ing. Milan Svoboda             272 096 208, 724 797 770 svobodam (at) cai (dot) cz
Zástupce garanta :
Ing. Jaroslav Janák, MBA 272 096 204, 724 695 677

janakj (at) cai (dot) cz

  

Základní informace o akreditaci inspekčních orgánů
Informační dopisy
Rozbalit
11.4.2018

Informační dopis obsahující výsledky jednání Technické komise ČIA pro oblast svařování a konzultací s EA Certification Committee. Závěry uvedené v přiloženém souboru budou od 1. května 2018 využívány při posuzování certifikačních orgánů (certifikační orgány certifikující osoby, produkty i systémy managementu) a inspekčních orgánů.

 

Zápis z jednání Technické komise pro oblast svařování ze dne 30.1.2018

pdf

 

Zápis z jednání (příslušná část) EA Certification Committee ze dne 14.3.2018

pdf

6/2017

Český institut pro akreditaci, o.p.s. (dále jen ČIA) oznamuje, že akreditace samostatného vzorkování se v rámci akreditačního systému ČR provádí pouze dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. Tato skutečnost je také uvedena v textu MPA 10-01-15 k aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Posuzování shody - Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří v akreditačním systému České republiky.

Z výše uvedeného důvodu tedy nebude ČIA provádět akreditaci vzorkování jako samostatné aktivity dle požadavků ČSN EN ISO/IEC 17020:2012.

3/2017

ČIA a ÚNMZ oznamují, že k 28.2.2017 byla zrušena Informace o principech spolupráce ÚNMZ a ČIA při posuzování žadatelů o udělení autorizace podle zákona č. 22/1997 Sb. nebo o oznámení podle zákona o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh a platných právních předpisů.

8/2016

Informace o možnosti využití kombinované značky ILAC MRA v oblasti akreditace inspekčních orgánů naleznete zde.

1/2015

Informace o využívání dokumentu IAF MD 12 v rámci akreditačního systému ČR. Pro více informací klikněte zde.

1/2014

Informace o zahájení příjmu žádostí podle ČSN EN ISO/IEC 17020:2012 do akreditačního systému České republiky. Informační dopis je k dispozici zde.

4/2013

Informace o plánovaném zavedení revidované normy ČSN EN ISO/IEC 17020:2012 do akreditačního systému České republiky. Více informací najdete zde.

Archiv

Dokumenty ke stažení jsou k dispozici zde.