Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

Inspekční orgány

"Akreditací se rozumí oficiální uznání (reprezentované vydáním Osvědčení o akreditaci), že inspekční orgán je způsobilý provádět inspekce"

Akreditace inspekčních orgánů se řídí požadavky normy  ČSN EN ISO/IEC 17020:2012 (Posuzování shody - Požadavky pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci). Výklad k aplikaci této normy je uveden v dokumentu ILAC-P15:06/2014 - Aplikace normy ISO/IEC 17020:2012 pro akreditaci inspekčních orgánů a MPA 80-01-.. Oba uvedené dokumenty jsou dostupné na webových stránkách ČIA.

Podle postupu, který byl odsouhlasen na zasedání ILAC, byla platnost všech osvědčení, vydaných podle ČSN EN ISO/IEC 17020:2005, ke dni 1.3.2015 ukončena. Důvodem je skutečnost, že byla vydána podle již neplatné normy.

Pokud bude inspekční orgán požadovat akreditaci nestandardních inspekčních metod (nejsou založeny na požadavcích norem, předpisů, evriopských nebo sektorových dokumentů, které jsou obecně uznávány), musí ještě před podáním své žádosti požádat o přezkoumání takové metody. Při přezkoumání nestandardních inspekčních metod budou využity dokumenty EA1/22 a MPA 70-01-14 Postup pro prověření podkladů u sektorových certifikačních schémat a nestandardních inspekčních metod.

 

Garant pro oblast inspekčních orgánů:
Ing. Milan Svoboda             272 096 208, 724 797 770 svobodam (at) cai (dot) cz
Zástupce garanta :
Ing. Jaroslav Janák, MBA 272 096 204, 724 695 677

janakj (at) cai (dot) cz

  

Základní informace o akreditaci inspekčních orgánů
Informační dopisy
Rozbalit
6/2017

Český institut pro akreditaci, o.p.s. (dále jen ČIA) oznamuje, že akreditace samostatného vzorkování se v rámci akreditačního systému ČR provádí pouze dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. Tato skutečnost je také uvedena v textu MPA 10-01-15 k aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Posuzování shody - Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří v akreditačním systému České republiky.

Z výše uvedeného důvodu tedy nebude ČIA provádět akreditaci vzorkování jako samostatné aktivity dle požadavků ČSN EN ISO/IEC 17020:2012.

3/2017

ČIA a ÚNMZ oznamují, že k 28.2.2017 byla zrušena Informace o principech spolupráce ÚNMZ a ČIA při posuzování žadatelů o udělení autorizace podle zákona č. 22/1997 Sb. nebo o oznámení podle zákona o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh a platných právních předpisů.

8/2016

Informace o možnosti využití kombinované značky ILAC MRA v oblasti akreditace inspekčních orgánů naleznete zde.

1/2015

Informace o využívání dokumentu IAF MD 12 v rámci akreditačního systému ČR. Pro více informací klikněte zde.

1/2014

Informace o zahájení příjmu žádostí podle ČSN EN ISO/IEC 17020:2012 do akreditačního systému České republiky. Informační dopis je k dispozici zde.

4/2013

Informace o plánovaném zavedení revidované normy ČSN EN ISO/IEC 17020:2012 do akreditačního systému České republiky. Více informací najdete zde.

Archiv
Dokumenty IO
Stáhnout všechny dokumenty
Zobrazit/skrýt dokumenty
Označení Název Platí od
11_01-P066 Přehled údajů COSM, COV, COP, IO 3.3.2017 Stáhnout
11_01-P501 Objednávka posouzení dokumentace systému managementu 1.1.2018 Stáhnout
11_01-P502a Návod na podání Žádosti 1.1.2018 Stáhnout
11_01-P502b Návod na podání Návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy 1.1.2018 Stáhnout
11_01-P503 Žádost SŘ 1.1.2018 Stáhnout
11_01-P504 Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy 1.1.2018 Stáhnout
11_01-P504 Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy 18.1.2018 Stáhnout
11_01-P505_I Návod na vyplňování přílohy č.2 1.12.2015 Stáhnout
11_01-P506_I Příloha č. 2 1.12.2015 Stáhnout
11_01-P507_I Návod na zpracování přílohy č. 3 10.5.2017 Stáhnout
11_01-P508_I Příloha č. 3 16.8.2017 Stáhnout
11_01-P509 Příloha č. 6 Zpráva o účasti v PT_SŘ 1.12.2015 Stáhnout
11_01-P510_I Dotazník IO_2012 1.12.2015 Stáhnout
Dokumenty MPA pro IO
Stáhnout všechny dokumenty
Zobrazit/skrýt dokumenty
Označení Název Platí od
MPA 00-01-17 Základní pravidla akreditačního procesu 1.1.2018 Stáhnout
MPA 00-02-15 Předpisová základna akreditačního procesu 5.6.2015 Stáhnout
MPA 00-02-15 Seznam dokumentů k MPA 00-02-15, verze 10 15.6.2017 Stáhnout
MPA 00-02-15 Seznam dokumentů k MPA 00-02-15, verze 11 26.1.2018 Stáhnout
MPA 00-03-16 Pravidla pro vyřizování námitek, odvolání a stížností 6.1.2016 Stáhnout
MPA 00-04-17 Pravidla používání odkazu na akreditaci 1.1.2018 Stáhnout
MPA 00-06-12 Zjištění z posuzování a jejich klasifikace 1.1.2012 Stáhnout
MPA 00-08-18 Rozsah posuzování 1.1.2018 Stáhnout
MPA 00-09-15 Flexibilní rozsah akreditace 15.10.2015 Stáhnout
MPA 70-01-15 Postup pro přezkoumání podkladů u sektorových certifikačních schémat a nestandardních inspekčních metod 1.7.2015 Stáhnout
MPA 80-01-17 K aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17020:2012 Posuzování shody - Požadavky pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci v akreditačním systému České republiky 1.1.2018 Stáhnout
Dokumenty MPA pro IO zkušební činnost
Stáhnout všechny dokumenty
Zobrazit/skrýt dokumenty
Označení Název Platí od
MPA 30-02-13 Politika ČIA pro metrologickou návaznost výsledků měření 1.12.2013 Stáhnout
MPA 30-03-15 Politika ČIA pro účast v národních a mezinárodních aktivitách v oblasti zkoušení způsobilosti 15.6.2015 Stáhnout
Dokumenty EA, ILAC, IAF a FALB
Stáhnout všechny dokumenty
Zobrazit/skrýt dokumenty
Označení Název Platí od
EA-01/22 A-AB:2015 Postup a kritéria pro posuzování schémat posuzování shody akreditačními orgány - členy EA (EA Procedure and Criteria For the Evaluation of Conformity Assessment Schemes by EA Accreditation Body Members, November 2014_rev02) 12.11.2015 Stáhnout
EA-02/13 M:2012 Politika EA v oblasti přeshraniční akreditace a postup pro přeshraniční spolupráci mezi členy EA (EA Cross Border Accreditation Policy and Procedure for Cross Border Cooperation between EA Members, October 2012) 1.5.2014 Stáhnout
EA-02/15 M:2008 Požadavky EA na akreditaci s flexibilním rozsahem (EA Requirements for the Accreditation of Flexible Scopes, July 08) 1.7.2009 Stáhnout
EA-02/17 M:2016 Dokument EA pro akreditaci pro účely oznámení (EA Document on Accreditation for Notification Purposes, November 2016) 23.11.2016 Stáhnout
EA-05/03 M:2008 Pokyny pro implementaci ISO/IEC 17020 v oblasti ohledání místa činu (Guidance for the Implementation of ISO/IEC 17020 in the field of crime scene investigation, DEC 2008) 1.12.2009 Stáhnout
IAF MD10:2013 Závazný dokument IAF pro posuzování managementu odborné způsobilosti certifikačních orgánů podle ISO/IEC 17021:2011 (IAF Mandatory Document for Assessment of Certification Body Management of Competence in Accordance with ISO/IEC 17021:2011, February 2013) 3.9.2014 Stáhnout
IAF MD12:2016 Akreditace orgánů posuzování shody působících ve více zemích (Accreditation Assessment of Conformity Assessment Bodies, January 2016) 7.1.2016 Stáhnout
IAF MD18:2015 Závazný dokument IAF pro aplikaci ISO/IEC 17021:2011 v sektoru managementu služeb (ISO/IEC 20000-1) (IAF Mandatory Document for Application of ISO/IEC 17021:2011 in the Service Management Sector (ISO/IEC 20000-1), January 2015) 12.8.2015 Stáhnout
IAF/ILAC-A5:11/2013 IAF/ILAC MLA/MRA: Aplikace ISO/IEC 17011:2004 (IAF/ILAC MLA/MRA: Application of ISO/IEC 17011:2004, 2013) 1.11.2014 Stáhnout
ILAC-G21:09/2012 Přeshraniční akreditace - Zásady pro spolupráci (Cross-Frontier Accreditation - Principles for Cooperation, 2012) 1.5.2014 Stáhnout
ILAC-P15:07/2016 Aplikace normy ISO/IEC 17020:2012 pro akreditaci inspekčních orgánů (Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies) 7.10.2016 Stáhnout
Dokumenty EA, ILAC, IAF a FALB zkušební činnost
Stáhnout všechny dokumenty
Zobrazit/skrýt dokumenty
Označení Název Platí od
EA-04/09 G:2003 Akreditace laboratoří působících v oblasti senzorické ho zkoušení (Accreditation for Sensory Testing Laboratories (previously EAL-G16), JULY 2003) 5.10.2006 Stáhnout
EA-04/14 INF:2003 Výběr a užití referenčních materiálů ( The Selection and Use of Reference Materials, FEB 2003) 5.10.2006 Stáhnout
EA-04/16 G:2003 Směrnice EA o vyjadřování nejistoty v kvantitativním zkoušení (EA Guidelines on the Expression of Uncertainty in Quantitative testing, DEC 2003) 5.10.2006 Stáhnout
EA-04/18 INF:2010 Návod k určení úrovně a četnosti účasti ve zkoušení způsobilosti (Guidance on the level and frequency of proficiency testing participation, June 2010) 15.1.2011 Stáhnout
ILAC-G08:03/2009 Pokyny k uvádění shody se specifikací (Guidelines on the Reporting of Compliance with Specification, 2009) 1.10.2009 Stáhnout
ILAC-G17:2002 Zavádění koncepce stanovení nejistot zkoušení v návaznosti na aplikaci normy ISO/IEC 17025 (Introducing the Concept of Uncertainty of Measurement in Testing in Association with the Application of the Standard ISO/IEC 17025, 2002) 5.10.2006 Stáhnout
ILAC-G18:04/2010 Pokyny pro stanovení rozsahu akreditace laboratoří (Guideline for the Formulation of Scopes of Accreditation for Laboratories) 20.10.2011 Stáhnout
ILAC-G19:08/2014 Moduly ve forenzním procesu (Modules in a Forensic Science Process, 08/2014) 12.2.2016 Stáhnout
ILAC-G24:2007 Pokyny pro stanovení kalibračních intervalů měřicích přístrojů (Guidelines for the determination of calibration intervals of measuring instruments, 2007) 1.2.2008 Stáhnout
ILAC-P09:06/2014 Politika ILAC pro účast v aktivitách zkoušení způsobilosti (ILAC Policy for Participation in Proficiency Testing Activities, 06/2014) 15.1.2016 Stáhnout
ILAC-P10:01/2013 Politika ILAC pro návaznost výsledků měření (ILAC Policy on the Traceability of measurement Result) 1.12.2013 Stáhnout
ILAC-P14:01/2013 Politika ILAC pro nejistoty při kalibraci (ILAC Policy for Uncertainty in Calibration) 15.5.2013 Stáhnout