Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

Certifikační orgány certifikující systémy managementu

"Akreditací se rozumí oficiální uznání (reprezentované vydáním Osvědčení o akreditaci), že subjekt akreditace je způsobilý provádět specifické činnosti."

ČIA je plnoprávným členem mezinárodních organizací zabývajících se akreditací certifikačních orgánů:

⇒ Evropské spolupráce v oblasti akreditace - EA (European co-operation for Accreditation)
⇒ Mezinárodního akreditačního fóra - IAF (International Accreditation Forum)

V rámci těchto mezinárodních organizací uzavírají národní akreditační orgány mnohostranné dohody
o vzájemném uznávání výsledků činnosti akreditačních orgánů; oblasti certifikace systémů managementu
kvality a environmetnálního managemenetu se týkají:

⇒ EA MLA (Multilateral Agreement)
⇒ IAF MLA (Multilateral Agreement)

ČIA je signatářem těchto dohod, a to v jejich plném rozsahu.
Výsledky akreditace jsou v rámci členských států EU uznávány na základě nařízení Evropského
parlamentu a Rady č. 765/2008/ES.

Rezoluce EA, ILAC, IAF (odkaz) folder

Akreditace certifikačních orgánů provádějících certifikaci systémů managementu (COSM) je prováděna podle normy ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016. Posuzování shody - Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu. Další informace jsou uvedeny v dokumentu MPA 50-01-16 Metodické pokyny pro akreditaci, k aplikaci normy ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016 v akreditačním systému České republiky.

V rámci akreditace certifikačních orgánů provádějících certifikaci systémů managementu je prováděna i akreditace ověřovatelů programu EMAS podle nařízení ES č. 1221/2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS).

Potřebné formuláře pro oznámení činnosti ověřovatelů akreditovaných nebo licensovaných v jiném členském státě jsou k dispozici v sekci: Dokumenty ke stažení > Dokumenty pro EMAS.

Oznámení pro účely dohledu podle čl. 23 Nařízení EP a Rady (ES) č. 1221/2009: emas (at) cai (dot) cz

 

Garant pro certifikační orgány pro certifikaci systémů managementu a ověřovatele EMAS:

Ing. Eva Černá, Ph.D.                           272 096 216                                       cernae (at) cai (dot) cz

 

Zástupce garanta pro akreditaci COSM:

Ing. Hana Střelečková                            724 797 758                                    streleckovah (at) cai (dot) cz

 

Zástupce garanta pro ověřovatele EMAS:

Ing. Zuzana Jelínková                             733 621 447                                       jelinkovaz (at) cai (dot) cz

Informační dopisy
Rozbalit
14.3.2019

Informační dopis o publikaci revidované certifikační normy ISO 50001:2018 / ČSN EN ISO 50001:2019, přechodném období a procesu přeposouzení na revidovanou verzi.

5.3.2019

Informační dopis o zavedení normy ČSN ISO/IEC 20000-6:2018 do akreditačního systému ČIA.

27.2.2019

Informační dopis o publikaci revidované certifikační normy ISO 22000:2018, přechodném období a procesu přeposouzení na revidovanou verzi.

7.12.2018

Informace IAF o vývoji celosvětové databáze IAF CERTSEARCH, která má sloužit jako spolehlivý zdroj pro ověřování platnosti akreditovaných certifikací vydaných po celém světě.

5.10.2018

1. 10. 2018 vyšla ČSN ISO 45001:2018. Nyní je možné žádat o rozšíření rozsahu akreditace v OHSMS o akreditované certifikace podle této normy. Více informací o podmínkách udělení akreditace, náležitostech žádosti a přechodných obdobích, najdete zde.

3.8.2018

Zde naleznete aktuální informace k publikaci českého překladu závazného dokumentu IAF MD 2:2017.

20.6.2018

Zde naleznete aktuální informace k publikaci českého překladu závazného dokumentu IAF MD 1:2018.

29.5.2018

Závazný dokument pro aplikaci ISO/IEC 17021-1 v oblasti systémů managementu kvality zdravotnických prostředků (ISO 13485) byl revidován a vydán jako IAF MD 9:2017. Více informací k posouzení jeho implementace naleznete zde.

11.5.2018

Zde naleznete aktuální informace o publikaci závazných dokumentů k oblasti certifikací OHSMS IAF MD 21:2018 a IAF MD 22:2018 a také k revizi závazného dokumentu, upravujícího požadavky na vzorkování, IAF MD 1:2018.

11.4.2018

Informační dopis obsahující výsledky jednání Technické komise ČIA pro oblast svařování a konzultací s EA Certification Committee. Závěry uvedené v přiloženém souboru budou od 1. května 2018 využívány při posuzování certifikačních orgánů (certifikační orgány certifikující osoby, produkty i systémy managementu) a inspekčních orgánů.

 

Zápis z jednání Technické komise pro oblast svařování ze dne 30.1.2018

pdf

 

Zápis z jednání (příslušná část) EA Certification Committee ze dne 14.3.2018

pdf

28.3.2018

IAF na svém výročním zasedání v říjnu 2017 přijalo rezoluci o nepřípustnosti certifikace podle ISO 31000 (Management rizik).

Rezoluce IAF 2017-20 (bod 9 agendy): Certifikace podle ISO 31000:2009 Management rizik - Principy a směrnice

Valné shromáždění na doporučení Technického výboru rozhodlo, že nebude podporovat žádnou akreditovanou certifikaci podle ISO 31000:2009 Management rizik - Principy a směrnice (datum publikace 13. listopadu 2009).

Text ISO 31000 výslovně uvádí, že norma není určena ani vhodná pro certifikaci a jakákoli certifikace by znamenala její zneužití. Proto jsou orgány posuzování shody naléhavě vyzývány k tomu, aby nepodporovaly ani neposkytovaly certifikaci podle ISO 31000, a akreditační orgány i  orgány posuzování shody se vyzývají k ohlášení jakéhokoli zneužití nebo požadavku na certifikaci přímo sekretariátu ISO.

Originální text lze dohledat na našich stránkách v sekci Mezinárodní spolupráce, Rezoluce EA, ILAC, IAF.

15.3.2018

Valné shromáždění IAF v říjnu t.r. přijalo prohlášení upozorňující na Rezoluci IAF, která stanovuje konec přechodného období pro provádění auditů podle ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004 na 15. března 2018.

Od tohoto data musí být všechny audity QMS a EMS prováděny pouze podle revidovaných norem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015.

Prohlášení taktéž upozorňuje na fakt, že certifikace QMS resp. EMS podle ISO 9001:2008 resp. ISO 14001:2004 nebudou po ukončení přechodného období (15. září 2018) platné, což může ovlivnit schopnost podniků dodávat produkty na trh.

Text celého prohlášení je k dispozici zde.

1.2.2018

ČIA zavedl novou službu akreditace pro certifikaci systému managementu kontinuity činností organizace podle ISO 22301:2012, resp. ČSN ISO 22301:2013 Ochrana společnosti - Systémy managementu kontinuity podnikání - Požadavky.

ČIA přijímá žádosti o udělení akreditace od 1. 2. 2018.

Podrobnosti naleznete zde.

8.1.2018

Od 1. 1. 2018 byl aplikován mandatroní dokument IAF MD 17:2015. V té souvislosti byl revidován i metodický postup akreditace MPA 50-01-17. Více informací o uvedených dokumentech naleznete zde.

1.11.2017

ČSN přejímá revize ISO/IEC 17021-2 a ISO/IEC 17021-3. Informace k posouzení jejich implementace naleznete zde.

3.2.2017

Zde naleznete aktuální informace o sběru dat podle závazných dokumentů  IAF MD 12 a IAF MD 15.

12.12.2016

V prosinci 2016 vyšel český překlad normy pro certifikaci systémů managementu kvality zdravotnických prostředků. Více informací k akreditaci certifikací podle ČSN EN ISO 13485:2016 ed. 2 najdete zde.

13.6.2016

Informace o rezoluci IAF k odkazu na akreditaci u certifikátů pro předmět certifikace z rozsahu akreditace najdete zde. Uvádí nezbytnost odkazovat se na akreditaci u všech certifikátů, které budou vydány v rozsahu udělené akreditace po 14.11.2016.

13.6.2016

Zde jsou uvedeny informace k postupu posouzení implementace požadavků ČSN ISO/IEC 27006:2016. V oblasti certifikací ISMS bude ČIA od 1.9.2016 přijímat žádosti pouze podle této normy.

6.4.2016

Informace k certifikátům systémů řízení kvality svařování plastů s odkazem na ISO 9001 ve spojení s ISO 3834 najdete zde.

5.4.2016

Informace k podobě certifikátu systému managementu pro organizaci s více pracovišti najdete zde.

15.2.2016

Doplňující informace k přechodným obdobím pro normy ISO/IEC 17021-1:2015, ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 najdete zde. Zjednodušenou žádost o akreditaci zde.

 

9.2.2016

Zde najdete informace k posouzení implementace požadavků normy ČSN ISO 50003:2015 pro posuzování odborné způsobilosti certifikačních orgánů certifikujících systémy hospodaření s energií.

11.12.2015

Informace k přechodným obdobím pro normy ISO/IEC 17021-1:2015, ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 najdete zde.

11.12.2015

Zde najdete informace k dokumentu IAF MD 15:2015 - Sběr dat.

17.8.2015

Informace o ISO/IEC 17021-1:2015, ISO 50003:2014, ČSN P ISO/TS 22003:2014, IAF MD 18 a dalších souvislostech. Pro více informací klikněte zde

21.1.2015

Informace o využívání dokumentu IAF MD 12 v rámci akreditačního systému ČR. Pro více informací klikněte zde.

2.9.2014

Informace o vydání MPA 50-01-14 naleznete zde.

29.8.2014

Informace k akreditaci pro certifikaci podle normy ČSN ISO/IEC 27001:2014. Více informací najdete zde.

30.4.2014

Informace o vydání překladu dokumentů IAF MD 5: 2013, Závazný dokument IAF pro stanovení doby trvání auditů QMS a EMS, a IAF MD 11: 2013, Závazný dokument IAF pro aplikaci ISO/IEC 17021 pro audity integrovaných systémů managementu (dále jen "dokumenty"), jejichž zavedení je pro signatáře IAF a EA MLA povinné. Více informací najdete zde. 

31.3.2014

Informace o normativních dokumentech doplňujících požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 17021:2011, které vydává technická komise ISO/CASCO. Více informací najdete zde.

20.12.2013

Informace o vydání dokumentu EA-6/02 M:2013 Pokyn EA k aplikaci EN 45011 a ISO/IEC 17021 pro certifikaci podle EN  ISO 3834. Více informací najdete zde.

22.11.2013

Informace o vydání normy ČSN 01 0391 Systém managementu společenské odpovědnosti organizací - Požadavky. Více informací najdete zde.

5.11.2013

Mezinárodní organizace ISO publikovala studii počtů vydaných certifiikáů v roce 2012. Studii najdete na následujícím odkazu: The ISO Survey of certifications 2012.

12.7.2013

Mezinárodní organizace ISO publikovala studii počtů vydaných certifiikáů v roce 2011. Studii najdete na následujícím odkazu: The ISO Survey of certifications 2011.

1.2.2013

Akreditace pro účely certifikace systému managementu společenské odpovědnosti. Více informací najdete zde.

18.1.2013

Informace o změně v požadavcích na certifikační orgány certifikující systémy managementu bezpečnosti informací a o postupu ČIA při posuzování certifikačních orgánů podle těchto nových požadavků najdete zde.

3.9.2012

Informace ČIA k normě ČSN EN ISO 13485:2012 najdete zde.

3.9.2012

Informace ČIA k využití akreditace pro účely nařízení Rady (EU) č. 333/2011, kterým se stanoví kritéria vymezující, kdy určité typy kovového šrotu přestávají být odpadem, najdete zde.

3.9.2012

Informace ČIA k normě ČSN ISO/IEC 20000-1:2012 najdete zde.

25.7.2012

Příloha 1 v MPA 50-01-12 byla oproti MPA 50-01-10 upravena tak, aby byla v souladu s Informativním dokumentem IAF - Rozsah akreditace pro QMS IAF ID 1:2010. V následujícím souboru  je zvýrazněn přehled změn mezi jednotlivými verzemi přílohy 1.  

21.5.2012

Informace o rozšíření služby akreditace pro účely certifikace systémů bezpečnosti potravin v souladu se schématem FSSC 22000 pro oblasti: Výroba krmiv pro zvířata a Výroba obalových materiálů. Více informací zde.

17.5.2012

Informace k závaznému dokumentu IAF MD 9:2011, týkající se  aplikace normy ISO/IEC 17021 pro subjekty provádějící audity a certifikaci systémů managementu kvality zdravotnických prostředků podle normy ISO 13485. Více informací zde.

1.2.2012

Český institut pro akreditaci, o.p.s. zavádí novou službu posuzování certifikačních orgánů certifikujících systémy managementu hospodaření s energií podle normy ČSN EN ISO 50001:2012. Český institut pro akreditaci, o.p.s. vydává metodické pokyny k akreditaci MPA 50-01-12. Více informací zde.

21.12.2011

Informace k provádění akreditace podle normy ČSN EN ISO/IEC 17021:2011. Termín zavedení 1.2. 2013. Více informací naleznete zde.

25.7.2011

Český institut pro akreditaci, o.p.s. zavádí novou službu pro certifikační orgány certifikující systémy managementu, které jsou akreditované podle normy EN ISO 17021:2007. Více informací naleznete zde.

20.4.2011

Český institut pro akreditaci, o.p.s. zavedl službu  akreditace pro účely certifikace systémů managementu hospodaření s energií podle normy ČSN EN 16001. Více informací zde.

22.12.2010

Český institut pro akreditaci zveřejnil překlad článku vydaného organizací ISO zabývající se možností certifikace podle normy ISO 26000 a který obsahuje společné komuniké IAF/ISO o certifikaci podle této normy. Více informací najdete zde.

15.12.2010

Informace o způsobu posuzování certifikačních orgánů provádějících certifikaci systému HACCP. Více informací naleznete zde.

1.10.2010

Český institut pro akreditaci, o.p.s. od 1.10. 2010 provádí akreditaci environmentálních ověřovatelů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 (EMAS III). Tato akreditace je prováděna jako akreditace certifikačního orgánu certifikující systémy managementu dle normy ČSN EN ISO/IEC 17021:2007. Více informací získáte ve změnovém listu 01/10 k MPA 50-01-10.  V souvislosti s touto změnou byly upraveny formuláře žádosti  a vydány dodatek ke Kalkulaci nákladů a Dodatek k ceníku služeb ČIA

20.9.2010

ČIA vydal doporučení pro správné odkazování na normy na certifikátech systému mangementu. Více informací naleznete zde.

01.09. 2010 Informace o vydání překladu revize dokumentu EA-7/04. Více informací naleznete zde.

12.3.2010

Informace o zavedení změn o oblasti posuzování certifikace systémů managemetu bezpečnosti potravin. Více informací zde.

4.3.2010

Informace o zavedení výkladového dokumentu k aplikaci normy ISO/IEC 17021 pro certifikační  orgány certifikující systémy managementu služeb IT podle  ISO/IEC 20000-1. Více informací zde

 

Archiv

Dokumenty ke stažení jsou k dispozici zde.