Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

Certifikační orgány certifikující systémy managementu

"Akreditací se rozumí oficiální uznání (reprezentované vydáním Osvědčení o akreditaci), že subjekt akreditace je způsobilý provádět specifické činnosti."

ČIA je plnoprávným členem mezinárodních organizací zabývajících se akreditací certifikačních orgánů:

⇒ Evropské spolupráce v oblasti akreditace - EA (European co-operation for Accreditation)
⇒ Mezinárodního akreditačního fóra - IAF (International Accreditation Forum)

V rámci těchto mezinárodních organizací uzavírají národní akreditační orgány mnohostranné dohody
o vzájemném uznávání výsledků činnosti akreditačních orgánů, oblasti certifikace systému managementu
jakosti a EMS se týkají:

⇒ EA MLA (Multilateral Agreement)
⇒ IAF MLA (Multilateral Agreement)

ČIA je signatářem těchto dohod, a to v jejich plném rozsahu.
Výsledky akreditace jsou v rámci členských států EU uznávány na základě nařízení Evropského
parlamentu a Rady č. 765/2008/ES.

Rezoluce EA, ILAC, IAF (odkaz) folder

Akreditace certifikačních orgánů provádějících certifikaci systémů managementu (COSM) je prováděna podle normy ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016. Posuzování shody - Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu. Další informace jsou uvedeny v dokumentu MPA 50-01-16 Metodické pokyny pro akreditaci, k aplikaci normy ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016 v akreditačním systému České republiky.

V rámci akreditace certifikačních orgánů provádějících certifikaci systémů managementu je prováděna i akreditace ověřovatelů programu EMAS podle nařízení ES č. 1221/2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS).

Potřebné formuláře pro oznámení činnosti ověřovatelů akreditovaných nebo licensovaných v jiném členském státě jsou k dispozici v sekci: Dokumenty ke stažení > Dokumenty pro EMAS.

Oznámení pro účely dohledu podle čl. 23 Nařízení EP a Rady (ES) č. 1221/2009: emas (at) cai (dot) cz

 

Garant pro certifikační orgány pro certifikaci systémů managementu a ověřovatele EMAS:

Ing. Andrej Švagr, Ph.D.                        272 096 215, 731 127 300                        svagra (at) cai (dot) cz

 

Zástupce garanta pro akreditaci COSM:

Ing. Hana Střelečková                            724 797 758                                    streleckovah (at) cai (dot) cz

 

Zástupce garanta pro ověřovatele EMAS:

Ing. Eva Černá, Ph.D.                             724 797 776                                            cernae (at) cai (dot) cz

 

 

Informační dopisy
Rozbalit
1.2.2018

ČIA zavedl novou službu akreditace pro certifikaci systému managementu kontinuity činností organizace podle ISO 22301:2012, resp. ČSN ISO 22301:2013 Ochrana společnosti - Systémy managementu kontinuity podnikání - Požadavky.

ČIA přijímá žádosti o udělení akreditace od 1. 2. 2018.

Podrobnosti naleznete zde.

8.1.2018

Od 1. 1. 2018 byl aplikován mandatroní dokument IAF MD 17:2015. V té souvislosti byl revidován i metodický postup akreditace MPA 50-01-17. Více informací o uvedených dokumentech naleznete zde.

1.11.2017

ČSN přejímá revize ISO/IEC 17021-2 a ISO/IEC 17021-3. Informace k posouzení jejich implementace naleznete zde.

3.2.2017

Zde naleznete aktuální informace o sběru dat podle závazných dokumentů  IAF MD 12 a IAF MD 15.

12.12.2016

V prosinci 2016 vyšel český překlad normy pro certifikaci systémů managementu kvality zdravotnických prostředků. Více informací k akreditaci certifikací podle ČSN EN ISO 13485:2016 ed. 2 najdete zde.

13.6.2016

Informace o rezoluci IAF k odkazu na akreditaci u certifikátů pro předmět certifikace z rozsahu akreditace najdete zde. Uvádí nezbytnost odkazovat se na akreditaci u všech certifikátů, které budou vydány v rozsahu udělené akreditace po 14.11.2016.

13.6.2016

Zde jsou uvedeny informace k postupu posouzení implementace požadavků ČSN ISO/IEC 27006:2016. V oblasti certifikací ISMS bude ČIA od 1.9.2016 přijímat žádosti pouze podle této normy.

6.4.2016

Informace k certifikátům systémů řízení kvality svařování plastů s odkazem na ISO 9001 ve spojení s ISO 3834 najdete zde.

5.4.2016

Informace k podobě certifikátu systému managementu pro organizaci s více pracovišti najdete zde.

15.2.2016

Doplňující informace k přechodným obdobím pro normy ISO/IEC 17021-1:2015, ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 najdete zde. Zjednodušenou žádost o akreditaci zde.

 

9.2.2016

Zde najdete informace k posouzení implementace požadavků normy ČSN ISO 50003:2015 pro posuzování odborné způsobilosti certifikačních orgánů certifikujících systémy hospodaření s energií.

11.12.2015

Informace k přechodným obdobím pro normy ISO/IEC 17021-1:2015, ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 najdete zde.

11.12.2015

Zde najdete informace k dokumentu IAF MD 15:2015 - Sběr dat.

17.8.2015

Informace o ISO/IEC 17021-1:2015, ISO 50003:2014, ČSN P ISO/TS 22003:2014, IAF MD 18 a dalších souvislostech. Pro více informací klikněte zde

21.1.2015

Informace o využívání dokumentu IAF MD 12 v rámci akreditačního systému ČR. Pro více informací klikněte zde.

2.9.2014

Informace o vydání MPA 50-01-14 naleznete zde.

29.8.2014

Informace k akreditaci pro certifikaci podle normy ČSN ISO/IEC 27001:2014. Více informací najdete zde.

30.4.2014

Informace o vydání překladu dokumentů IAF MD 5: 2013, Závazný dokument IAF pro stanovení doby trvání auditů QMS a EMS, a IAF MD 11: 2013, Závazný dokument IAF pro aplikaci ISO/IEC 17021 pro audity integrovaných systémů managementu (dále jen "dokumenty"), jejichž zavedení je pro signatáře IAF a EA MLA povinné. Více informací najdete zde. 

31.3.2014

Informace o normativních dokumentech doplňujících požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 17021:2011, které vydává technická komise ISO/CASCO. Více informací najdete zde.

20.12.2013

Informace o vydání dokumentu EA-6/02 M:2013 Pokyn EA k aplikaci EN 45011 a ISO/IEC 17021 pro certifikaci podle EN  ISO 3834. Více informací najdete zde.

22.11.2013

Informace o vydání normy ČSN 01 0391 Systém managementu společenské odpovědnosti organizací - Požadavky. Více informací najdete zde.

5.11.2013

Mezinárodní organizace ISO publikovala studii počtů vydaných certifiikáů v roce 2012. Studii najdete na následujícím odkazu: The ISO Survey of certifications 2012.

12.7.2013

Mezinárodní organizace ISO publikovala studii počtů vydaných certifiikáů v roce 2011. Studii najdete na následujícím odkazu: The ISO Survey of certifications 2011.

1.2.2013

Akreditace pro účely certifikace systému managementu společenské odpovědnosti. Více informací najdete zde.

18.1.2013

Informace o změně v požadavcích na certifikační orgány certifikující systémy managementu bezpečnosti informací a o postupu ČIA při posuzování certifikačních orgánů podle těchto nových požadavků najdete zde.

3.9.2012

Informace ČIA k normě ČSN EN ISO 13485:2012 najdete zde.

3.9.2012

Informace ČIA k využití akreditace pro účely nařízení Rady (EU) č. 333/2011, kterým se stanoví kritéria vymezující, kdy určité typy kovového šrotu přestávají být odpadem, najdete zde.

3.9.2012

Informace ČIA k normě ČSN ISO/IEC 20000-1:2012 najdete zde.

25.7.2012

Příloha 1 v MPA 50-01-12 byla oproti MPA 50-01-10 upravena tak, aby byla v souladu s Informativním dokumentem IAF - Rozsah akreditace pro QMS IAF ID 1:2010. V následujícím souboru  je zvýrazněn přehled změn mezi jednotlivými verzemi přílohy 1.  

21.5.2012

Informace o rozšíření služby akreditace pro účely certifikace systémů bezpečnosti potravin v souladu se schématem FSSC 22000 pro oblasti: Výroba krmiv pro zvířata a Výroba obalových materiálů. Více informací zde.

17.5.2012

Informace k závaznému dokumentu IAF MD 9:2011, týkající se  aplikace normy ISO/IEC 17021 pro subjekty provádějící audity a certifikaci systémů managementu kvality zdravotnických prostředků podle normy ISO 13485. Více informací zde.

1.2.2012

Český institut pro akreditaci, o.p.s. zavádí novou službu posuzování certifikačních orgánů certifikujících systémy managementu hospodaření s energií podle normy ČSN EN ISO 50001:2012. Český institut pro akreditaci, o.p.s. vydává metodické pokyny k akreditaci MPA 50-01-12. Více informací zde.

21.12.2011

Informace k provádění akreditace podle normy ČSN EN ISO/IEC 17021:2011. Termín zavedení 1.2. 2013. Více informací naleznete zde.

25.7.2011

Český institut pro akreditaci, o.p.s. zavádí novou službu pro certifikační orgány certifikující systémy managementu, které jsou akreditované podle normy EN ISO 17021:2007. Více informací naleznete zde.

20.4.2011

Český institut pro akreditaci, o.p.s. zavedl službu  akreditace pro účely certifikace systémů managementu hospodaření s energií podle normy ČSN EN 16001. Více informací zde.

22.12.2010

Český institut pro akreditaci zveřejnil překlad článku vydaného organizací ISO zabývající se možností certifikace podle normy ISO 26000 a který obsahuje společné komuniké IAF/ISO o certifikaci podle této normy. Více informací najdete zde.

15.12.2010

Informace o způsobu posuzování certifikačních orgánů provádějících certifikaci systému HACCP. Více informací naleznete zde.

1.10.2010

Český institut pro akreditaci, o.p.s. od 1.10. 2010 provádí akreditaci environmentálních ověřovatelů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 (EMAS III). Tato akreditace je prováděna jako akreditace certifikačního orgánu certifikující systémy managementu dle normy ČSN EN ISO/IEC 17021:2007. Více informací získáte ve změnovém listu 01/10 k MPA 50-01-10.  V souvislosti s touto změnou byly upraveny formuláře žádosti  a vydány dodatek ke Kalkulaci nákladů a Dodatek k ceníku služeb ČIA

20.9.2010

ČIA vydal doporučení pro správné odkazování na normy na certifikátech systému mangementu. Více informací naleznete zde.

01.09. 2010 Informace o vydání překladu revize dokumentu EA-7/04. Více informací naleznete zde.

12.3.2010

Informace o zavedení změn o oblasti posuzování certifikace systémů managemetu bezpečnosti potravin. Více informací zde.

4.3.2010

Informace o zavedení výkladového dokumentu k aplikaci normy ISO/IEC 17021 pro certifikační  orgány certifikující systémy managementu služeb IT podle  ISO/IEC 20000-1. Více informací zde

 

Archiv
Dokumenty COSM
Stáhnout všechny dokumenty
Zobrazit/skrýt dokumenty
Označení Název Platí od
11_01-P066 Přehled údajů COSM, COV, COP, IO 3.3.2017 Stáhnout
11_01-P501 Objednávka posouzení dokumentace systému managementu 1.1.2018 Stáhnout
11_01-P502a Návod na podání Žádosti 1.1.2018 Stáhnout
11_01-P502b Návod na podání Návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy 1.1.2018 Stáhnout
11_01-P503 Žádost SŘ 1.1.2018 Stáhnout
11_01-P504 Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy 1.1.2018 Stáhnout
11_01-P504 Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy 18.1.2018 Stáhnout
11_01-P505_T Návod na zpracování přílohy č.2 3.3.2016 Stáhnout
11_01-P506_T Příloha č. 2 30.1.2018 Stáhnout
11_01-P506_T Příloha č. 2 6.12.2017 Stáhnout
11_01-P507_T Návod na zpracování přílohy č. 3 30.1.2018 Stáhnout
11_01-P507_T Návod na zpracování přílohy č. 3 1.10.2017 Stáhnout
11_01-P508a_T Příloha č. 3 1.10.2017 Stáhnout
11_01-P510_T Dotazník COSM 3.3.2016 Stáhnout
Dokumenty MPA
Stáhnout všechny dokumenty
Zobrazit/skrýt dokumenty
Označení Název Platí od
MPA 00-01-17 Základní pravidla akreditačního procesu 1.1.2018 Stáhnout
MPA 00-02-15 Předpisová základna akreditačního procesu 5.6.2015 Stáhnout
MPA 00-02-15 Seznam dokumentů k MPA 00-02-15, verze 10 15.6.2017 Stáhnout
MPA 00-02-15 Seznam dokumentů k MPA 00-02-15, verze 11 26.1.2018 Stáhnout
MPA 00-03-16 Pravidla pro vyřizování námitek, odvolání a stížností 6.1.2016 Stáhnout
MPA 00-04-17 Pravidla používání odkazu na akreditaci 1.1.2018 Stáhnout
MPA 00-06-12 Zjištění z posuzování a jejich klasifikace 1.1.2012 Stáhnout
MPA 00-08-18 Rozsah posuzování 1.1.2018 Stáhnout
MPA 00-09-15 Flexibilní rozsah akreditace 15.10.2015 Stáhnout
MPA 50-01-18 K aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016 Posuzování shody – Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu v akreditačním systému České republiky 1.2.2018 Stáhnout
MPA 70-01-15 Postup pro přezkoumání podkladů u sektorových certifikačních schémat a nestandardních inspekčních metod 1.7.2015 Stáhnout
Dokumenty EA, ILAC, IAF a FALB
Stáhnout všechny dokumenty
Zobrazit/skrýt dokumenty
Označení Název Platí od
EA-01/22 A-AB:2015 Postup a kritéria pro posuzování schémat posuzování shody akreditačními orgány - členy EA (EA Procedure and Criteria For the Evaluation of Conformity Assessment Schemes by EA Accreditation Body Members, November 2014_rev02) 12.11.2015 Stáhnout
EA-02/13 M:2012 Politika EA v oblasti přeshraniční akreditace a postup pro přeshraniční spolupráci mezi členy EA (EA Cross Border Accreditation Policy and Procedure for Cross Border Cooperation between EA Members, October 2012) 1.5.2014 Stáhnout
EA-02/17 M:2016 Dokument EA pro akreditaci pro účely oznámení (EA Document on Accreditation for Notification Purposes, November 2016) 23.11.2016 Stáhnout
EA-06/02 M:2013 Pokyny EA k aplikaci EN 45011 a ISO/IEC 17021 pro certifikaci podle EN ISO 3834 1.1.2014 Stáhnout
EA-07/04 M:2007 Právní soulad jakožto součást akreditované certifikace dle ISO 14001:2004 (Legal Compliance as a part of accredited ISO 14001: 2004 certification, April 2007) 19.8.2010 Stáhnout
EA-07/04 M:2007 Právní soulad jakožto součást akreditované certifikace dle ISO 14001:2004 (Legal Compliance as a part of accredited ISO 14001: 2004 certification, April 2007) 16.2.2018 Stáhnout
IAF MD01:2007 Závazný dokument IAF pro certifikaci více pracovišť na základě vzorkování 1.7.2008 Stáhnout
IAF MD02:2007 Závazný dokument IAF pro převod akreditované certifikace systémů managementu 1.7.2008 Stáhnout
IAF MD03:2008 Závazný dokument IAF pro postupy pokročilého dozoru a recertifikace 1.7.2008 Stáhnout
IAF MD04:2008 Závazný dokument IAF pro použití metod auditování využívajících počítačovou techniku (“CAAT”) pro akreditovanou certifikaci systémů managementu 1.7.2008 Stáhnout
IAF MD05:2015 Stanovení doby auditu pro systémy managementu kvality a systémy environmentálního managementu (Determination of Audit Time of Quality and Environmental Management Systems, June 2015) 1.3.2016 Stáhnout
IAF MD09:2015 Závazný dokument IAF pro aplikaci normy ISO/IEC 17021 v oblasti systémů managementu kvality zdravotnických prostředků (ISO 13485) (Application of ISO/IEC 17021 in the Field of Medical Device Quality Management Systems (ISO 13485)) 3.9.2015 Stáhnout
IAF MD10:2013 Závazný dokument IAF pro posuzování managementu odborné způsobilosti certifikačních orgánů podle ISO/IEC 17021:2011 (IAF Mandatory Document for Assessment of Certification Body Management of Competence in Accordance with ISO/IEC 17021:2011, February 2013) 3.9.2014 Stáhnout
IAF MD11:2013 Závazný dokument IAF pro aplikaci ISO/IEC 17021 pro audity integrovaných systémů managementu (IAF Mandatory Document for the Application of ISO/IEC 17021 for Audits of Integrated Management Systems, December 2013) 1.5.2014 Stáhnout
IAF MD12:2016 Akreditace orgánů posuzování shody působících ve více zemích (Accreditation Assessment of Conformity Assessment Bodies, January 2016) 7.1.2016 Stáhnout
IAF MD15:2014 Závazný dokument IAF pro sběr dat poskytujících indikátory o výkonu certifikačních orgánů certifikujících systémy managementu (IAF Mandatory Document for the Collection of Data to Provide Indicators of Management System Certification Bodyes’ Performance) 1.7.2016 Stáhnout
IAF MD17:2015 Závazný dokument IAF pro činnosti svědeckého posuzování pro akreditaci certifikačních orgánů certifikujících systémy managementu (IAF Mandatory Document Witnessing Activities for the Accreditation of Management Systems Certification Bodies, January 2015) 29.11.2017 Stáhnout
IAF MD18:2015 Závazný dokument IAF pro aplikaci ISO/IEC 17021:2011 v sektoru managementu služeb (ISO/IEC 20000-1) (IAF Mandatory Document for Application of ISO/IEC 17021:2011 in the Service Management Sector (ISO/IEC 20000-1), January 2015) 12.8.2015 Stáhnout
IAF MD19:2016 Závazný dokument IAF pro audit a certifikaci systému managementu organizace s více pracovišti (IAF Mandatory Document for the Audit and Certification of a Management Systém operated by a Multi-Site Organization, March 2016) 31.3.2017 Stáhnout
IAF/ILAC-A5:11/2013 IAF/ILAC MLA/MRA: Aplikace ISO/IEC 17011:2004 (IAF/ILAC MLA/MRA: Application of ISO/IEC 17011:2004, 2013) 1.11.2014 Stáhnout
ILAC-G21:09/2012 Přeshraniční akreditace - Zásady pro spolupráci (Cross-Frontier Accreditation - Principles for Cooperation, 2012) 1.5.2014 Stáhnout