Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

Certifikační orgány certifikující osoby

"Akreditací se rozumí oficiální uznání (reprezentované vydáním Osvědčení o akreditaci), že certifikační orgán, je způsobilý provádět certifikaci osob".

Akreditace certifikačních orgánů certifikujících osoby se řídí požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 17024:2013 "Posuzování shody - Všeobecné požadavky na orgány pro certifikaci osob" a dále také požadavky certifikačních schémat. Další informace jsou uvedeny v MPA 60-01-18 Metodické pokyny k aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17024:2013 v akreditačním systému České republiky.

Při přezkoumání certifikačních schémat jsou využívány dokumenty EA1/22A:2016 a MPA 70-01-15 Postup pro prověření podkladů u sektorových certifikačních schémat a nestandardních inspekčních metod.

ČIA přijímá žádosti o udělení akreditace / prodloužení platnosti akreditace nebo vydání osvědčení podle ČSN EN ISO/IEC 17024:2013 pouze v rozsahu schémat zveřejněných v Seznamu certifikačních schémat.

Pokud je v rozsahu žádosti o akreditaci dle ČSN EN ISO/IEC 17024:2013 certifikační schéma, kde je vyžadován souhlas vlastníka s užíváním, pak je nutno tento souhlas vlastníka s využíváním certifikačního schématu doložit během posuzování.

Dokumentace vztahující se k procesu akreditace je uvedena níže včetně MPA 00-60-.. ve kterém jsou uvedena pravidla pro stanovení rozsahu posuzování s tím spojené náklady. Nedílnou součástí posuzování žadatelů o akreditaci je i přímé sledování jejich činnosti v místě jejich působnosti a posuzování certifikací předváděných za provozu (tzv. "witness audity"). Výběr witness auditů musí být dostatečně reprezentativní a jejich nejmenší požadovaný počet vychází z rozsahu požadované akreditace.

Kompletní seznam dokumentace je uveden v dokumentu MPA 00-02-..  Předpisová základna akreditačního procesu a jeho příloze.

V Evropské unii jsou akreditace i výstupy akreditovaných subjektů uznávány jednotlivými orgány členských států za předpokladu, že příslušný akreditační orgán je signatářem mnohostranných dohod o vzájemném uznávání výsledků činnosti akreditačních orgánů.

ČIA je v současné době plnoprávným členem a zastupuje ČR v mezinárodních organizacích zabývajících se akreditací certifikačních orgánů:

  • Evropské spolupráce v oblasti akreditace - EA (European co-operation for Accreditation)
  • Mezinárodního akreditačního fóra - IAF (International Accreditation Forum)

V rámci těchto mezinárodních organizací jsou uzavírány národními akreditačními orgány mnohostranné dohody o vzájemném uznávání výsledků činnosti akreditačních orgánů. Certifikace pracovníků je upravena:

  • EA MLA (Multilaterální dohoda) - ČIA je signatářem této dohody v plném rozsahu.

 

Garantka pro certifikační orgány certifikující osoby:
Ing. Hana Střelečková 272 096 214, 724 797 758 streleckovah (at) cai (dot) cz
Zástupce garanta pro certifikační orgány certifikující osoby:
Ing. Milan Svoboda 272 096 208, 724 797 770 svobodam (at) cai (dot) cz
Informační dopisy
Rozbalit
8.6.2018

Informace o stanovisku ISO CASCO k naplnění kritéria 9.4.8 f) (datum účinnosti certifikace) normy ISO/IEC 17024:2012 je dostupná na webových stránkách ISO/CASCO. Český institut pro akreditaci, o.p.s. rozeslal v této souvislosti informační dopis

11.4.2018

Informační dopis obsahující výsledky jednání Technické komise ČIA pro oblast svařování a konzultací s EA Certification Committee. Závěry uvedené v přiloženém souboru budou od 1. května 2018 využívány při posuzování certifikačních orgánů (certifikační orgány certifikující osoby, produkty i systémy managementu) a inspekčních orgánů.

 

Zápis z jednání Technické komise pro oblast svařování ze dne 30.1.2018

pdf

 

Zápis z jednání (příslušná část) EA Certification Committee ze dne 14.3.2018

pdf

 

8.9.2016

Informace ze společného jednání technické komise pro svařování a odborných posuzovatelů pro oblast certifikačních orgánů certifikujících osoby

8.1.2015

Český institut pro akreditaci, o.p.s upozorňuje na to, že podle resoluce Valné hromady IAF z roku 2012 k termínu 1.7.2015 končí tříleté přechodné období pro zavedení normy ISO/IEC 17024:2012, která byla do soustavy českých technických norem zavedena jako ČSN EN ISO/IEC 17024:2013. Více informací najdete v informačním dopisu.

1/2015

Informace o využívání dokumentu IAF MD 12 v rámci akreditačního systému ČR. Pro více informací klikněte zde.

28.3.2014

Český institut pro akreditaci, o.p.s informuje o přijímání žádostí o posouzení certifikačních orgánů provádějících certifikaci osob podle ČSN EN ISO/IEC 17024:2013 Posuzování shody - Všeobecné požadavky na orgány pro certifikaci osob. Více informací najdete v informačním dopisu.

Archiv

Dokumenty ke stažení jsou k dispozici zde.