Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

Certifikační orgány certifikující osoby

"Akreditací se rozumí oficiální uznání (reprezentované vydáním Osvědčení o akreditaci), že certifikační orgán, je způsobilý provádět certifikaci osob".

Akreditace certifikačních orgánů certifikujících osoby se řídí požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 17024:2013 "Posuzování shody - Všeobecné požadavky na orgány pro certifikaci osob" a dále také požadavky certifikačních schémat.

MPA 60-01-04 včetně změnového listu platily pouze jako výklad k ČSN EN ISO/IEC 17024:2003, proto nejsou při posuzování podle ČSN EN ISO/IEC 17024:2013 zohledňovány.

Při přezkoumání certifikačních schémat budou využity dokumenty EA1/22 A-AB:2015 a MPA 70-01-15 Postup pro prověření podkladů u sektorových certifikačních schémat a nestandardních inspekčních metod.

ČIA přijímá žádosti o udělení akreditace / prodloužení platnosti akreditace nebo vydání osvědčení podle ČSN EN ISO/IEC 17024:2013 pouze v rozsahu schémat zveřejněných v Seznamu certifikačních schémat.

Pokud je v rozsahu žádosti o akreditaci dle ČSN EN ISO/IEC 17024:2013 certifikační schéma, kde je vyžadován souhlas vlastníka s užíváním, pak je nutno tento souhlas vlastníka s využíváním certifikačního schématu doložit během posuzování.

Dokumentace vztahující se k procesu akreditace je uvedena níže včetně dokumentů Stanovení nákladů procesu akreditace a MPA 00-08-.. Rozsah posuzování, kde jsou uvedena pravidla pro stanovení rozsahu posuzování s tím spojené náklady. Nedílnou součástí posuzování žadatelů o akreditaci je i přímé sledování jejich činnosti v místě jejich působnosti a posuzování certifikací předváděných za provozu (tzv. "witness audity"). Výběr witness auditů musí být dostatečně reprezentativní a jejich nejmenší požadovaný počet vychází z rozsahu požadované akreditace.

Kompletní seznam dokumentace je uveden v dokumentu MPA 00-02-..  Předpisová základna akreditačního procesu a jeho příloze.

V Evropské unii jsou akreditace i výstupy akreditovaných subjektů uznávány jednotlivými orgány členských států za předpokladu, že příslušný akreditační orgán je signatářem mnohostranných dohod o vzájemném uznávání výsledků činnosti akreditačních orgánů.

ČIA je v současné době plnoprávným členem a zastupuje ČR v mezinárodních organizacích zabývajících se akreditací certifikačních orgánů:

  • Evropské spolupráce v oblasti akreditace - EA (European co-operation for Accreditation)
  • Mezinárodního akreditačního fóra - IAF (International Accreditation Forum)

V rámci těchto mezinárodních organizací jsou uzavírány národními akreditačními orgány mnohostranné dohody o vzájemném uznávání výsledků činnosti akreditačních orgánů. Certifikace pracovníků je upravena:

  • EA MLA (Multilaterální dohoda) - ČIA je signatářem této dohody v plném rozsahu.

 

Garant pro certifikační orgány certifikující osoby:
Mgr. Dušan Vácha 272 096 214, 734 860 990 vachad (at) cai (dot) cz
Zástupce garanta pro certifikační orgány certifikující osoby:
Ing. Milan Svoboda 272 096 208, 724 797 770 svobodam (at) cai (dot) cz
Informační dopisy
Rozbalit
8.9.2016

Informace ze společného jednání technické komise pro svařování a odborných posuzovatelů pro oblast certifikačních orgánů certifikujících osoby

9.3.2016

Informační dopis pro akreditované certifikační orgány certifikující osoby v oblasti svařování a NDT o využití Informace ÚNMZ a ČIA k požadavkům směrnice 97/23/ES posuzovateli ČIA při posuzování.

2.2.2016

ÚNMZ a ČIA formulovali společnou informaci ke směrnici 97/23/ES.

Vzhledem k dotazům na certifikaci osob, které mohou vykonávat činnosti pro účely  směrnice 97/23/ES (dále jen "PED"), a také k uvádění odkazu na PED a dalších náležitostí osobních certifikátů vydávaných akreditovanými subjekty, notifikovanými osobami nebo uznanými nezávislými organizacemi а k problematice používání technických norem pro účely PED, byla formulována tato informace.

8.1.2015

Český institut pro akreditaci, o.p.s upozorňuje na to, že podle resoluce Valné hromady IAF z roku 2012 k termínu 1.7.2015 končí tříleté přechodné období pro zavedení normy ISO/IEC 17024:2012, která byla do soustavy českých technických norem zavedena jako ČSN EN ISO/IEC 17024:2013. Více informací najdete v informačním dopisu.

1/2015

Informace o využívání dokumentu IAF MD 12 v rámci akreditačního systému ČR. Pro více informací klikněte zde.

28.3.2014

Český institut pro akreditaci, o.p.s informuje o přijímání žádostí o posouzení certifikačních orgánů provádějících certifikaci osob podle ČSN EN ISO/IEC 17024:2013 Posuzování shody - Všeobecné požadavky na orgány pro certifikaci osob. Více informací najdete v informačním dopisu.

Archiv
Dokumenty COP
Stáhnout všechny dokumenty
Zobrazit/skrýt dokumenty
Označení Název Platí od
11_01-P066 Přehled údajů COSM, COV, COP, IO 3.3.2017 Stáhnout
11_01-P501 Objednávka posouzení dokumentace systému managementu 1.1.2018 Stáhnout
11_01-P502a Návod na podání Žádosti 1.1.2018 Stáhnout
11_01-P502b Návod na podání Návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy 1.1.2018 Stáhnout
11_01-P503 Žádost SŘ 1.1.2018 Stáhnout
11_01-P504 Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy 1.1.2018 Stáhnout
11_01-P504 Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy 18.1.2018 Stáhnout
11_01-P505_P Návod na zpracování přílohy č.2 1.12.2015 Stáhnout
11_01-P506_p Příloha č. 2 1.12.2015 Stáhnout
11_01-P507_P Návod na zpracování přílohy č. 3 1.12.2015 Stáhnout
11_01-P508_P Příloha č. 3 17024-2013 1.1.2017 Stáhnout
11_01-P510_P Dotazník COP 1.12.2015 Stáhnout
Dokumenty MPA
Stáhnout všechny dokumenty
Zobrazit/skrýt dokumenty
Označení Název Platí od
MPA 00-01-17 Základní pravidla akreditačního procesu 1.1.2018 Stáhnout
MPA 00-02-15 Předpisová základna akreditačního procesu 5.6.2015 Stáhnout
MPA 00-02-15 Seznam dokumentů k MPA 00-02-15, verze 10 15.6.2017 Stáhnout
MPA 00-02-15 Seznam dokumentů k MPA 00-02-15, verze 11 26.1.2018 Stáhnout
MPA 00-03-16 Pravidla pro vyřizování námitek, odvolání a stížností 6.1.2016 Stáhnout
MPA 00-04-17 Pravidla používání odkazu na akreditaci 1.1.2018 Stáhnout
MPA 00-06-12 Zjištění z posuzování a jejich klasifikace 1.1.2012 Stáhnout
MPA 00-08-18 Rozsah posuzování 1.1.2018 Stáhnout
MPA 00-09-15 Flexibilní rozsah akreditace 15.10.2015 Stáhnout
MPA 70-01-15 Postup pro přezkoumání podkladů u sektorových certifikačních schémat a nestandardních inspekčních metod 1.7.2015 Stáhnout
Dokumenty EA, ILAC, IAF a FALB
Stáhnout všechny dokumenty
Zobrazit/skrýt dokumenty
Označení Název Platí od
EA-01/22 A-AB:2015 Postup a kritéria pro posuzování schémat posuzování shody akreditačními orgány - členy EA (EA Procedure and Criteria For the Evaluation of Conformity Assessment Schemes by EA Accreditation Body Members, November 2014_rev02) 12.11.2015 Stáhnout
EA-02/13 M:2012 Politika EA v oblasti přeshraniční akreditace a postup pro přeshraniční spolupráci mezi členy EA (EA Cross Border Accreditation Policy and Procedure for Cross Border Cooperation between EA Members, October 2012) 1.5.2014 Stáhnout
EA-02/15 M:2008 Požadavky EA na akreditaci s flexibilním rozsahem (EA Requirements for the Accreditation of Flexible Scopes, July 08) 1.7.2009 Stáhnout
EA-02/17 M:2016 Dokument EA pro akreditaci pro účely oznámení (EA Document on Accreditation for Notification Purposes, November 2016) 23.11.2016 Stáhnout
IAF MD10:2013 Závazný dokument IAF pro posuzování managementu odborné způsobilosti certifikačních orgánů podle ISO/IEC 17021:2011 (IAF Mandatory Document for Assessment of Certification Body Management of Competence in Accordance with ISO/IEC 17021:2011, February 2013) 3.9.2014 Stáhnout
IAF MD12:2016 Akreditace orgánů posuzování shody působících ve více zemích (Accreditation Assessment of Conformity Assessment Bodies, January 2016) 7.1.2016 Stáhnout
IAF MD18:2015 Závazný dokument IAF pro aplikaci ISO/IEC 17021:2011 v sektoru managementu služeb (ISO/IEC 20000-1) (IAF Mandatory Document for Application of ISO/IEC 17021:2011 in the Service Management Sector (ISO/IEC 20000-1), January 2015) 12.8.2015 Stáhnout
IAF/ILAC-A5:11/2013 IAF/ILAC MLA/MRA: Aplikace ISO/IEC 17011:2004 (IAF/ILAC MLA/MRA: Application of ISO/IEC 17011:2004, 2013) 1.11.2014 Stáhnout
ILAC-G21:09/2012 Přeshraniční akreditace - Zásady pro spolupráci (Cross-Frontier Accreditation - Principles for Cooperation, 2012) 1.5.2014 Stáhnout